Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
2021-03-02

Specjalne potrzeby edukacyjne

 

Poniżej prezentujemy wybrane książki poświęcone tematyce specjalnych potrzeb edukacyjnych. Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem znajomości tego zagadnienia do ich lektury. Mamy nadzieję, iż okażą się one pomocne nie tylko nauczycielom, ale także rodzicom dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybrane teksty zamieszczone w prezentowanych publikacjach książkowych dostępnych w naszych zbiorach dotyczą również osób dorosłych.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań autor Kazimierz Słupek. Kobieta z dziewczynką na kolanach siedzą przy stole. Dziewczynka trzyma ołówek w ręku i pisze.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Projekt okładki: Sandra Dudek

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Szkoła powinna stwarzać warunki do osiągnięcia sukcesu każdemu dziecku w miarę jego możliwości. Tego zobowiązania nie da się zrealizować bez personalizacji procesu edukacyjnego, a więc bez uwzględnienia w systemie dydaktyczno-wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami.

(...)

Szczególnego wsparcia potrzebują uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polega ono przede wszystkim na udzieleniu im odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Warunkiem nieodzownym rzetelnego wywiązywania się z tego obowiązku jest dobra znajomość specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami, ale również - co nie mniej ważne - możliwości, jakie stwarza system oświatowy dla wyrównania ich szans edukacyjnych, i związanych z tym wszelkich aspektów formalnych.

(...)

Niniejsza publikacja poświęcona jest zagadnieniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dostosowaniu wymagań edukacyjnych do ich indywidualnych potrzeb.


Opis zaczerpnięty ze Wstępu do książki
 

 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego. Uśmiechnięta dziewczynka siedzi przy stole i trzyma ołówek w ręku nad zeszytem.

 

Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018.

Projekt graficzny okładki: Joanna Niekraszewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Prowadzony przez autorów dyskurs o charakterze pedagogicznym zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniego podejścia pedagogicznego do dziecka i jego rodziny, przygotowania warsztatu pracy i właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dziecka. Redaktorom publikacji udało się zgromadzić artykuły autorów o nowatorskim spojrzeniu na prezentowaną problematykę obejmującą ucznia zdolnego, niepełnosprawnego i przewlekle chorego. Zaprezentowane w publikacji artykuły sygnalizują ważne od strony pedagogicznej problemy dotyczące m.in. nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych, kreatywności czy szeroko rozumianej niepełnosprawności.

(z recenzji ks. prof. Andrzeja Gretkowskiego)


Niniejsza publikacja jest propozycją spojrzenia na ucznia ze specjalnymi potrzebami jako na ucznia wyjątkowego, wymagającego indywidualnego podejścia związanego z dostosowaniem metod i form pracy.


Opis zaczerpnięty z okładki oraz Wprowadzenia do książki

 

 

 

Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne : z doświadczeń pandemii COVID-19 / redakcja Ewa Domagała-Zyśk. Grafika prezentująca różne ikony internetowe.

 

Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne : z doświadczeń pandemii COVID-19 / redakcja Ewa Domagała-Zyśk. - Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2020.

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Celem niniejszej publikacji jest analiza doświadczeń uczenia się i nauczania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie trudnych dni pierwszej fazy pandemii COVID-19.

Osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią zróżnicowaną grupę. Formalnie w rozporządzeniach MEN pojawia się kilkanaście kategorii uczniów, którzy mają takie potrzeby; są wśród nich m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami i chorobami, zaburzeniami czytania i pisania, zagrożeni niedostosowaniem i niedostosowani społecznie. Jedna z kategorii obejmuje „uczniów w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej”, tak więc grupa ta powiększa się o te dzieci i młodzież, które wyjątkowo głęboko przeżywają obecną sytuację kryzysu pandemicznego. Współczesne interpretacje specjalnych potrzeb edukacyjnych (nazywanych też często „dodatkowymi”) wskazują na fakt, że nie muszą być one potwierdzone diagnozą kliniczną. Już samo dostrzeżenie ich przez wychowawcę czy rodzica powinno uruchomić mechanizmy dodatkowego wsparcia i opieki.

Publikacja oddawana dzisiaj w ręce Czytelników tak właśnie obszernie traktuje zagadnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych. W książce charakteryzujemy problemy oraz przedstawiamy rekomendacje dotyczące uczenia się i nauczania uczniów z różnymi niepełnosprawnościami - dysfunkcją słuchu, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami mowy i języka - ale wskazujemy też na rolę rodziców w edukacji zdalnej, oddajemy głos nauczycielom i opisujemy ich doświadczenia. Osobne rozdziały omawiają także wybrane prawne i organizacyjne aspekty nauczania zdalnego, szczególnie w kontekście zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu oraz dostosowania narzędzi technologicznych i metod pracy do potrzeb różnych grup odbiorców. Uczenie się i nauczanie traktujemy jako proces całożyciowy (life-long learning), dlatego teksty dotyczą osób w różnym wieku - zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i osób dorosłych.


Opis zaczerpnięty ze Wstępu do książki

 

 

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela : wybrane zagadnienia. Jolanta Dyrda, Helena Iwo, Katarzyna Materna. Wydawnictwo Adam Marszałek. Na pierwszym planie wyciągnięta kolorowa dłoń w tle zarys kobiety.

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela : wybrane zagadnienia / Jolanta Dyrda, Helena Iwo, Katarzyna Materny. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.

Projekt okładki: Krzysztof Galus

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi ważny i coraz częściej spotykany podmiot w rzeczywistości edukacyjnej. Czy współczesna szkoła, realizując kluczowe dla edukacji kompetencje, jest dla niego szansą rozwoju? W jaki sposób nauczyciel może stać się inspiratorem procesu uczenia się dziecka z dysfunkcjami – to zasadnicze pytania, jakie zostały postawione w książce.

Wybór określonych obszarów specjalnych trudności edukacyjnych, jaki dokonany został w książce, nie jest przypadkowy. Dotyczy ważnych dla procesu kształcenia umiejętności, jak sprawność językowa i komunikacyjna, uczenie się – jego efektywność i stosowane strategie oraz motywacje do podjęcia aktywności poznawczej. Przed trudnościami w tym zakresie stają dzieci niesłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną czy też specyficznymi trudnościami w uczeniu się, doświadczając w konsekwencji niepowodzeń edukacyjnych. Przyczyną tego są z jednej strony ich deficyty biologiczno-funkcjonalne, z drugiej zaś stereotypowość postępowania pedagogicznego, nieuwzględniająca zarówno ich indywidualnego potencjału, jak i rozwijania umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie.

Książka, którą kierujemy przede wszystkim do pedagogów i innych osób zainteresowanych tą tematyką, ma za zadanie pobudzenie pedagogicznej refleksji nad własną praktyką zawodową, w której dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi nierzadko trudne do uchwycenia „zdarzenie krytyczne”. Konieczne jest w tym wypadku odejście od konwencji normatywno-terapeutycznej na rzecz konstruowania procesu edukacyjnego w kierunku rozwijania samodzielności, potrzeby całożyciowego uczenia się i gotowości do współdziałania z innymi, stanowiących kompetencje kluczowe dla szkoły XXI wieku.

Opis zaczerpnięty ze Wstępu do książki

 

 

 

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej redakcja naukowa Mirosław Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. Gąsienica ułożona z kolorowych kwadratów.

 

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.

Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Monografia wpisuje się w dyskurs społeczno-medialno-naukowy nad postrzeganiem i zaspokajaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych w zmieniającej się dynamicznie na skutek rozwoju nowoczesnych technologii rzeczywistości edukacyjnej. [...] Należy podkreślić, że zbiór wszystkich tekstów posiada zarówno dużą wartość teoretyczną, jak i praktyczną. Na pewno zaś pragmatyczną, pokazuje bowiem dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako pełnoprawnych członków rzeczywistości szkolnej. Lektura […] książki uwidacznia, jak mogą spojrzeć na ten problem zarówno osoby pełno-, jak i niepełnosprawne, praktycy i teoretycy, humaniści i inżynierowie. Tworzy tym samym przestrzeń i pozytywny klimat do podejmowania zmian edukacyjnych w polskiej szkole, co jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w kontekście postępującej inkluzji osób niepełnosprawnych.

Z recenzji dr hab. Jolanty Zielińskiej, prof. UP im. KEN w Krakowie


Publikacja składa się z trzech części: pierwsza koncentruje się wokół warunków socjalizacji dzieci i młodzieży w przestrzeni informacyjnej; druga porusza problematykę zagrożeń w przestrzeni wirtualnej oraz działań profilaktycznych w tym zakresie; trzecia poświęcona jest tematyce dotyczącej przestrzeni informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji oraz nowych wyzwań dla nauczycieli i uczniów z tym związanych.


Opis zaczerpnięty z okładki książki

 

 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne Agnieszka Olechowska. Szkic niebieską kredką: portret kobiety i dziewczynki w czapce z daszkiem.

 

Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Projekt okładki: Przemysław Spiechowski

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. Nakreśliła nowe kierunki rozwoju systemu edukacji – uniwersalne projektowanie w edukacji oraz zarządzanie różnorodnością w szkole. Szczegółowo przedstawiła przyczyny i objawy poszczególnych kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci doświadczających:

 • niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej
 • uszkodzeń słuchu i wzroku
 • niedostosowania społecznego
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • zaburzeń komunikacji językowej
 • chorób przewlekłych (epilepsji, cukrzycy, astmy, mukowiscydozy i innych)
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 • niepowodzeń edukacyjnych
 • zaniedbań środowiskowych
 • trudności adaptacyjnych
 • autyzmu


Opis zaczerpnięty z okładki książki

 

 

 

 

Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia. Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski. Rysunek uśmiechniętego ludzika nad nim tęcza.

Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski. - Wydanie I.  - Kraków : Impuls, 2019.

Grafikę na okładkę przygotowała firma Ecrimo

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Monografia tematycznie wpisuje się w kontekst działań podejmowanych w ostatnich latach w Polsce na rzecz edukacyjnego włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeń szkoły ogólnodostępnej. Chociaż powstaje coraz więcej opracowań dotyczących edukacji włączającej, to nadal brakuje kompleksowych badań pozwalających w sposób całościowy ocenić skuteczność modelu wsparcia oferowanego uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dotychczas prace badawcze skupiały się najczęściej na pierwszym etapie edukacji, ponieważ zakładano, że wsparcie edukacyjne udzielane uczniom w tym okresie, jako najbardziej istotnym, powinno być największe. Nie mniej ważne jest jednak przekroczenie przez nich progu między pierwszym a drugim etapem edukacyjnym [...]. W tym czasie pomoc jest szczególnie potrzebna, zwłaszcza uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego tematykę badań podjętych przez autorów należy uznać za niezwykle aktualną i wartą pogłębionych analiz. [...] książka będzie [...] cenną pozycją dla obecnych i przyszłych realizatorów działań pomocowych, decydentów polityki oświatowej, kadr szkolnictwa wyższego, a także rodziców uczniów wymagających edukacyjnego wsparcia.


Z recenzji dr hab. Anny Zamkowskiej, prof. UTH


Opis zaczerpnięty z okładki książki

 

 

 

Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych. Pod redakcją Jolanty Rybskiej-Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik. Kolorowe paski i linie.

 

Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / pod redakcją Jolanty Rybskiej-Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2016.

Projekt okładki: LIBRON

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Prezentowana publikacja jest wynikiem refleksji związanej z teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który funkcjonuje w środowisku szkoły ogólnodostępnej. Problematykę opracowania charakteryzuje duża różnorodność, bowiem taki charakter mają trudności tej grupy uczniów i działania pomocowe do nich adresowane.

(...)

Materiały zgromadzone w monografii wieloautorskiej są adresowane głównie do nauczycieli i studentów przygotowujących się do pracy w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ale i rodzice znajdą tu dla siebie przydatne informacje, które pozwolą im zrozumieć istotę dysfunkcji ich dzieci oraz wskazania do pracy z nimi.

Opracowania zawarte w publikacji tworzą zwartą całość, w której Czytelnik znajdzie  osadzone w teorii naukowej propozycje rozwiązań praktycznych, możliwych do zastosowania w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i doradczej. Monografia składa się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy zasad i metod diagnozy uczniów kwalifikowanych do grupy o specjalnych potrzebach i wybranych metod pracy z nimi. W drugiej Czytelnik odnajdzie opis funkcjonowania tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. Treścią części trzeciej są zagadnienia związane z personalnymi i środowiskowymi uwarunkowaniami realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.


Opis zaczerpnięty ze Wstępu do książki

 

 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i rozwiązania. Renata Gardian-Miałkowska, Ewa Weremczuk, Natalia Przybysz-Zaremba. Chłopiec stoi tyłem na podnóżku i pisze kredą po tablicy.

 

Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i rozwiązania / Renata Gardian-Miałkowska, Ewa Weremczuk, Natalia Przybysz-Zaremba. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.

Projekt okładki: Krzysztof Galus

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Niniejsza książka powstała przede wszystkim z myślą o tych uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy ze względu na swój stan emocjonalny nie potrafią sprostać wyzwaniom polskiego szkolnictwa lub mają duże trudności w podołaniu im. Chciałyśmy otoczyć szczególną uwagą zwłaszcza te dzieci, które doznały powtarzalnych i wielorakich doświadczeń związanych w wykorzystywaniem, zaniedbaniem i krzywdzeniem, zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym.

Publikacja (...) to efekt kilkuletniej pracy z dziećmi i młodzieżą, rozmów z ich rodzicami i nauczycielami oraz towarzyszących im refleksji. (...) W wyniku wpływu na naszą pracę praktycznych implikacji w książce podążamy dwoma równoległymi torami: jednym, skoncentrowanym na podejściu teoretycznym, i drugim praktycznym – ukierunkowanym na obszar interwencyjny.

(...)

Przedstawione w książce perspektywy i analizy w naszej ocenie wykorzystują osiągnięcia różnych dyscyplin naukowych. Zakładamy, że przywołane treści mogą okazać się źródłem pogłębionej refleksji przede wszystkim dla tych pedagogów, psychologów i terapeutów, którzy często w swojej pracy spotykają uczniów z błędnym rozpoznaniem zaburzeń. W następstwie tych diagnoz dzieci z SPE w niewielkim stopniu korzystają z dostosowań  edukacyjnych i terapeutycznych, a w skrajnych przypadkach poddawane są także niewskazanej farmakoterapii. Książka powstała również z myślą o studentach, nauczycielach i teoretykach, którym tematyka specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów nie jest obojętna.


Opis zaczerpnięty z Wprowadzenia do książki

 

 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli. Jenny Thompson. Rysunek sowy w kolorach: czerwonym, pomarańczowym, fioletowym.

 

Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013.

Projekt okładki: David Carroll

PRZEJDŹ DO KATALOGU


Czy masz kłopoty z identyfikacją i wsparciem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Twojej klasie?

Jeśli potrzebujesz wsparcia w rozpoznawaniu, rozumieniu i wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ta książka jest dla Ciebie.

Znajdziesz w niej opisy przypadków uczniów z:

 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD),
 • zaburzeniami w rozwoju społeczno-emocjonalnym i zaburzeniami zachowania,
 • dysleksją,
 • dyspraksją,
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • niepełnosprawnością słuchową,
 • niepełnosprawnością wzrokową.

Znajdziesz tu również omówienie siedmiu typów SPE wraz z:

 • praktycznymi wskazówkami, jak pracować z uczniem,
 • radami doświadczonych praktyków,
 • pytaniami sprawdzającymi,
 • zagadnieniami do przemyślenia.


Opis zaczerpnięty z okładki książki

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Katalog integro
Jubileusz stulecia
Dostęp do nowości
Czytelnia online IBUK libra
czasopisma
Kalendarz wydarzeń
<kwiecień 2021>
pnwtśrczptsond
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Kary i Kaucje
Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
Platforma edupolis
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-19:00
sobota: nieczynne

Wypożyczalnia

wypozyczalnia@bptorun.edu.pl
Tel. (56) 653 97 55
 

Sekretariat

sekretariat@bptorun.edu.pl
Tel. (56) 653 97 56

 

Kujawy Pomorze
logo Instagram