plen
Aktualności
2012-05-14 09:13:00 Nowości - maj 2012

 

 

 

 

Wielka księga zagadek
Arkadiusz Maćkowiak

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Jest to zbiór około 700 rymowanych zagadek podzielonych tematycznie na kilkanaście kategorii, na przykład: zwierzęta, przedmioty i urządzenia, transport i podróże, zabawki i gry, jedzenie i napoje, miejsca, ludzie i ich zajęcia czy sport.
Rozwiązywanie zagadek może być świetnym treningiem umysłu i logicznego myślenia, okazją do wzbogacania słownictwa, a przy tym doskonałą zabawą dla najmłodszych. Do każdej zagadki podano odpowiedź na dole strony.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.
 


 


Zabawki i propozycje zabaw :
dla dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju

Elżbieta Maria Minczakiewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU

W książce zostały przedstawione zabawki przeznaczone przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych, a także dla małych dzieci rozwijających się prawidłowo. Nie są to zwykłe zabawki – lecz zabawki, z którymi dziecko obcuje w sposób polisensoryczny. Mają one do spełnienia wiele zadań i są nie tylko przedmiotami do zabawy, ale pomagają dziecku także w nauce i ćwiczeniu zaburzonych funkcji oraz w jego kontaktach z otoczeniem. Można więc je nazwać zabawkami rehabilitacyjnymi. Większość z nich została wykonana przez bliskich lub terapeutów dzieci, którzy najlepiej znają potrzeby swoich podopiecznych.

Autorka zebrała w książce zabawki, po które sięgają dzieci, młodzież, a także dorośli z różnymi deficytami, np. mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, z dysfunkcją narządu ruchu, mowy, wzroku, z nowotworami, chorobą Parkinsona lub Alzheimera. Oprócz propozycji zabaw podała także sposób wykonania oraz kształcone podczas zabawy umiejętności.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.
 

Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy
Maria Mendel

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Autorka książki pokazuje, jak mogą współtworzyć szkołę jej pracownicy i rodziny uczniów. Cała koncepcja opiera się na wzajemnym zrozumieniu i wzajemnej komunikacji.
Poruszone są tu rozmaite formy współpracy: wolontariat, prace interaktywne, nauczanie ustawiczne, programy mające na celu przybliżenie szkoły rodzicom i pomoc w zorganizowaniu dziecku czasu wolnego.
Na końcu książki znajduje się szeroka bibliografia nie tylko książek, ale też licznych artykułów i stron internetowych, pomocna w zorganizowaniu współpracy w naszej szkole.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.
 

 

Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego
Claire Selby

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Claire Selby od ponad dziesięciu lat opracowuje materiały do nauki języka angielskiego dla dzieci. Stworzone przez nią programy do nauki w szkole i poza nią są wykorzystywane w ponad 40 krajach.
W książce znajduje się wiele cennych wskazówek. Między innymi:
Kiedy rozpocząć z dzieckiem naukę drugiego języka
Jak zachęcać i wspierać malucha w nauce
Jak dobierać materiały do nauki języka w domu
Jakich efektów oczekiwać na kolejnych etapach nauki
W jaki sposób uzupełniać w domu naukę języka w szkole

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.


Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne
Beata Dyrda

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Podstawowy cel, jaki towarzyszył pisaniu tej książki związany był z przekonaniem o służebności pedagogiki wobec praktyki społecznej, co wyrażało się w założeniu dotyczącym możliwości wykorzystania wniosków wyprowadzonych z badań empirycznych, w celu modernizowania i optymalizowania rzeczywistości oświatowej.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.

 

 


Porozmawiajmy o problemach...
scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa

Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Książka zawiera scenariusze lekcji wychowawczych dla szkoły podstawowej, której adresatami są uczniowie klas IV–VI oraz nauczyciele-wychowawcy. Autorki wykorzystały w niej fragmenty lektur aktualnie omawianych oraz proponowanych w tzw. nowej podstawie programowej. Co ważne, rozwiązania te z powodzeniem pozwalają na przeprowadzenie zajęć także wtedy, gdy uczniowie poznają jedynie te konkretne wyimki.

Publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów, z których każdy porusza jeden temat. Są to propozycje dyskusji o: rodzinie, przyjaźni i miłości; twórcy i twórczości; współczesnych formach patriotyzmu; trudnej sztuce komunikacji, zwłaszcza między dorastającymi dziećmi i ich rodzicami; różnie rozumianej inności i obcości; samotności, wolności, a także o cierpieniu, chorobie i śmierci. Ostatni rozdział traktuje o niebezpiecznych zabawach współczesnego dziecka.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.
 

 

Zarys psychomotoryki : główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży : teoria i praktyka
Jolanta Majewska, Andrzej Majewski

PRZEJDŹ DO KATALOGU

W książce znajdują się opisy najważniejszych teorii psychomotorycznych oraz przykłady ich praktycznego zastosowania.
Psychomotoryka zajmuje się zależnością pomiędzy ruchem a uczeniem się. Aktywuje procesy motywacyjne, dzięki którym pokonujemy wyzwania codzienności. Pozwala: nauczyć się oceniać samego siebie, zdobyć pewność siebie, dodawać drugiej osobie pewności siebie, nauczyć się pomagać innym, nauczyć się pokonywać trudności w pracy zespołowej, cieszyć się sukcesami w grupie, poznawać świat poprzez zabawę.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.
 

 


Scenariusze do bajek dla przedszkoli i szkół. Cz. 2
Lech Tkaczyk

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Książka ta jest zbiorem nowych scenariuszy do bajek autorstwa Lecha Tkaczyka i stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy swoją pracę z dziećmi pragną urozmaicić o zabawę w teatr. Zawarte tu scenariusze są dostosowane do wykonania ich np.: w przedszkolnym teatrzyku z udziałem małych aktorów, lub wykorzystując kukiełki czy pacynki. Można je też zainscenizować z dzieckiem w domu, gdzie rolę bajkowych postaci „zagrają” zabawki z dziecinnego pokoju lub też wyciąć bohaterów przedstawienia z papieru i zaproponować „teatrzyk cieni”.
Dzieci lubią kiedy oddziałujemy na ich zmysły słowem, ale też innymi, nowymi środkami wyrazu. Scenariusze zawarte w tej książce umożliwiają nie tylko rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dziecka, ale też wprowadzają najmłodszych w świat literatury i teatru poprzez inspirującą zabawę.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.
 

 

 

Jak walczyć z uzależnieniami?
Andrzej Augustynek

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Czytelnik otrzymuje monografię psychologiczną, zawierającą aktualną wiedzę wzbogaconą badaniami i doświadczeniem terapeutycznym autora na temat uzależnień opisanych od strony diagnozy, rozpowszechnienia i terapii. Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów terapii uzależnień, ale także studentów kierunków medycznych i psychologicznych oraz osób borykających się z problemem własnego uzależnienia.

 Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.

 

 

Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie
Bożena Barszczewska

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Książka zawiera profesjonalną interpretację przepisów w zderzeniu z konkretnymi sytuacjami życiowymi, wskazuje właściwe procedury, stanowi cenną pomoc przy podejmowaniu trafnych decyzji.

W opracowaniu omówiono m.in.:

-regulacje prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego,
-zagadnienia związane z planowaniem nadzoru pedagogicznego,
-pojęcia odnoszące się do ewaluacji wewnętrznej,
-zadania dyrektora szkoły związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego.


Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.

 


BHP w szkole : bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły
pod red. Małgorzaty Celuch

 PRZEJDŹ DO KATALOGU

 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, nakłada na dyrektorów szkół obowiązek zapewnienia od 1 września 2011 r. ciepłej wody i mydła w każdej szkole. Szkoła ma również obowiązek utrzymywać w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzenia higieniczno-sanitarne. Aktualne wymagania bhp dotyczące szkolnych toalet to jedno z zagadnień poruszonych w niniejszej książce.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.

 


Szkolne prawo pracy : poradnik dyrektora szkoły
Teresa Konarska

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Celem poradnika jest zapoznanie Czytelników z instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. W publikacji szczegółowo omówiono: nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem, ustalenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela, awans zawodowy i ocenę pracy nauczyciela, czas pracy nauczyciela, świadczenia i uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, w tym zasady ustalania i udzielania urlopu wypoczynkowego. Autorka położyła szczególny nacisk na pragmatykę rozwiązywania problemów wynikających ze stosowania przepisów oświatowego prawa pracy.
Poradnik przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników wydziałów edukacji gmin oraz pracowników kuratoriów oświaty.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.

 

 


Prawo autorskie w pracy bibliotekarza
Bolesław Howorka

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Problematyka prawa autorskiego jest obecnie jednym z ważniejszych elementów wiedzy współczesnego bibliotekarza pracującego w różnego typu bibliotekach, od naukowych do publicznych. Znajomość podstawowych zasad związanych z ochroną własności intelektualnej to obowiązek każdego bibliotekarza. Szeroki zakres usług bibliotek w zakresie działalności kulturalnej, edukacyjnej, informacyjnej, dokumentacyjnej, a także wydawniczej i naukowej determinuje wielość różnorodnych zadań stawianych przed bibliotekarzem, który na co dzień ma do czynienia z prawem autorskim.

Rozdziały wstępne dotyczą historii prawa autorskiego, przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej (Konwencja berneńska) oraz przepisów o kosztach uzyskania przychodów przez twórców.
Autor omówił w książce kolejno wszystkie artykuły prawa autorskiego, zwracając szczególną uwagę na kwestie ważne dla bibliotekarzy. Swoje uwagi i komentarze B. Howorka opatrzył informacjami o orzeczeniach sądowych, o wyjaśnienia ministerstw, zwłaszcza naszego resortu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ostatnim rozdziale omówione są inne ustawy związane z prawem autorskim.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.
 

 

Sztuka skutecznego porozumiewania się : praca, rodzina, zabawa
Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Książka ta, kompendium wiedzy na temat sztuki porozumiewania się, omawia zasady jasnej i skutecznej komunikacji. Rzetelną i profesjonalną wiedzę przedstawiono w przystępny sposób, a opisy poszczególnych umiejętności uzupełniono wieloma przykładami i praktycznymi ćwiczeniami.

Książka jest adresowana do każdego, kto chciałby poprawić swoją komunikację z innymi. Polecana jest nauczycielom, wychowawcom i psychologom, którzy chcieliby nauczyć innych, w jaki sposób: skutecznie słuchać, wyrażać siebie, rozumieć różnice w komunikowaniu się wynikające z różnorodności kultur i odmienności płci, używać i rozumieć język ciała, być asertywnym, efektywnie porozumiewać się w rodzinie, wśród znajomych, w pracy, czy radzić sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Doskonała lektura również dla trenerów biznesu, doradców personalnych i menedżerów, którzy chcieliby stać się bardziej efektywni w swojej pracy.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.

Ostatni taki Amerykanin
Elizabeth Gilbert

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Jako siedemnastolatek opuścił zamożny rodzinny dom, by zamieszkać w głuszy. Trzydzieści lat później wciąż tam jest…

Ostatni taki Amerykanin to prawdziwa historia niezwykłego człowieka, Eustace’a Conwaya, który wybrał życie w Appalachach, gdzie ogień rozpalał za pomocą patyków i okrywał się skórami zwierząt. Ale ta książka to nie tylko opowieść o jednym nadzwyczajnym życiu. To także zachwycająca i dowcipna refleksja nad męską naturą, urokiem utopijnych społeczności, historią pogranicza Stanów Zjednoczonych i wciąż żywym mitem pioniera oraz poszukiwaniem odpowiedzi w jakże ważnej sprawie: Co utraciliśmy wraz z postępem i co możemy odzyskać.

Opis książki zaczerpnięty z OSDW Azymut Sp. z o.o.

 

 

 

 ilość odsłon: 2427
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-12-03 09:23:25

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń