plen
Aktualności
2018-11-13 09:00:00 Polecamy czasopisma dla bibliotekarzy oraz miłośników książek i bibliotek

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze znajdujących się w naszych zbiorach czasopism fachowych. Prezentowane poniżej periodyki stanowią cenne źródło informacji przede wszystkim z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii oraz informatologii.

 

Biblioteka w Szkole : miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy

Miesięcznik adresowany do szkół wszystkich typów. Lekturą czasopisma zainteresowani są nie tylko bibliotekarze szkolni, ale również dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i klas I-III, bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych i publicznych.

Miesięcznik powstał w 1991 r. Jego zawartość obejmuje przede wszystkim materiały praktyczne - m.in. porady ekspertów, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe i promocyjne oraz wiele porad prawnych. Poza tym opinie, dyskusje, informacje środowiskowe.

Misja, charakter

„Działamy, by biblioteka była sercem szkoły. Pełna uczniów, wesoła, aktywna. Pomagamy w cyfryzacji i edukacji medialnej. Przede wszystkim jednak promujemy czytelnictwo. Od początku istnienia staramy się, by nasz miesięcznik był blisko realiów prawdziwej polskiej szkoły. Nie teoretyzujemy, opieramy się na praktyce i faktycznych możliwościach. Chcemy, by biblioteki ostatecznie zerwały z obecnym jeszcze niekiedy szkodliwym stereotypem. Chwalimy biblioteki aktywne, pokazujemy ich przykłady, a te bierne mobilizujemy do działania.”

Prenumeratorzy „Biblioteki w Szkole” otrzymują za darmo kwartalnik „Biblioteka – Centrum Informacji”

Opis zaczerpnięty ze strony internetowej czasopisma

Biblioteka – Centrum Informacji


Idea powołania czasopisma pojawiła się w środowisku związanym z miesięcznikiem „Biblioteka w Szkole”. Periodyk nazywa funkcje szkolnego centrum informacji, prezentuje wzorcowe realizacje, a także rozwiązania przyjęte w szkołach, które mogły sobie pozwolić tylko na wydzielenie w czytelni „kącika internetowego”. Czasopismo prezentuje dobre praktyki, a także omawia problemy organizacyjne i techniczne, z którymi spotykają się pracujący w centrach bibliotekarze.

Na łamach czasopisma prezentowane są zagadnienia związane z organizacją pracy, edukacją w centrum oraz kształceniem bibliotekarzy. Jest ono również platformą wymiany doświadczeń. Tematyka kwartalnika w dużej mierze koncentruje się wokół stosowania technologii informacyjnej w pracy bibliotekarza, wzbogaca jego warsztat pracy oraz prezentuje ciekawe i innowacyjne pomysły pracy z uczniem. W czasopiśmie publikowane są również scenariusze zajęć.

Pierwszy numer kwartalnika ukazał się w 2008 r. Prenumeratorzy „Biblioteki w Szkole” otrzymują kwartalnik „Biblioteka – Centrum Informacji” za darmo. Można go również zamówić jako samodzielny tytuł.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej czasopisma „Biblioteka w Szkole”

Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji


Dwumiesięcznik kierowany do nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Ukazywał się w latach 2008-2012. Czasopismo poświęcone szeroko pojmowanej działalności bibliotek szkolnych, które poza realizowaniem tradycyjnych zadań, uczestniczą w procesie kształcenia młodych ludzi i przygotowywania ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zawiera wskazówki pomocne w tworzeniu, prowadzeniu, a także promocji biblioteki, rozwijaniu warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza oraz pracy z czytelnikiem. Czasopismo stanowi cenne źródło wiedzy i inspiracji do własnych działań oraz forum wymiany doświadczeń. Na łamach publikowane są artykuły poświęcone technologiom informacyjnych, edukacji czytelniczej i medialnej, popularyzacji czytelnictwa, scenariusze lekcji bibliotecznych oraz pomysły na prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów. Dwumiesięcznik zawiera również recenzje książek, wywiady, relacje z targów książki, przybliża postacie wielkich twórców literatury oraz ich dzieła. Prezentowana jest także działalność bibliotek szkolnych w innych krajach.

Opis zaczerpnięty z czasopisma

Bibliotekarz


Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Czasopismo polecane jest szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego.

Na łamach „Bibliotekarza” podejmowane są aktualne problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem bibliotek. Ważne miejsce zajmują artykuły poświęcone komputeryzacji i nowym technologiom w bibliotekach, zarządzaniu i marketingowi, kształceniu bibliotekarzy, statusowi zawodu bibliotekarskiego. Publikowane są również przeglądy piśmiennictwa oraz informacje o ważniejszych wydarzeniach bibliotekarskich krajowych i zagranicznych.

Bibliotekarz ukazuje się od 1929 r. Wydawany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz spółki Ruch S.A.

Poradnik Bibliotekarza : pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych


Czasopismo informacyjno-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do pracowników wszystkich typów bibliotek, w szczególności jednak do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, a także animatorów kultury. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi. Celem periodyku jest m.in. udzielanie porad fachowych, pomocy w prowadzeniu bibliotek, dzielenie się doświadczeniami w pracy bibliotekarza.

Na łamach czasopisma publikowane są m.in:
 • artykuły problemowe z zakresu bibliotekarstwa, informacji naukowej, rynku wydawniczego, literatury i innych dziedzin wiedzy przydatnych współczesnemu bibliotekarzowi,
 • teksty metodyczne,
 • przykłady ciekawych rozwiązań, projektów, działań bibliotek w środowisku,
 • wywiady z bibliotekarzami, pracownikami książki,
 • recenzje fachowych nowości wydawniczych,
 • porady prawne,
 • relacje z konferencji, seminariów, zjazdów, itp.,
 • felietony.

Na uwagę odbiorcy zasługuje  również dodatek do czasopisma „Świat Książki Dziecięcej”.

Poradnik Bibliotekarza ukazuje się od 1949 r. Wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich czasopismo często jest patronem medialnym konferencji zawodowych i targów książki.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 

 Biblioterapeuta : biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego


Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, wydawany jest nieprzerwanie od 1998 roku. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe o szerokiej tematyce kulturalnej i literackiej oraz z zakresu biblioterapii, edukacji i wspierania osób z niesprawnością. Z zasady w każdym numerze prezentowane są oryginalne scenariusze zajęć biblioterapeutycznych oraz programy biblioterapeutyczne. Drukowane są również recenzje książek, informacje o wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach oraz sprawozdania z działalności Towarzystwa i jego Kół. „Biblioterapeuta” bywa również miejscem dla twórczości literackiej i debiutów.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Przegląd Biblioteczny


Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Ukazuje się od 1927 roku. Na jego łamach publikowane są nie tylko artykuły naukowe, ale również m.in. wywiady, sprawozdania z konferencji, recenzje i przeglądy piśmiennictwa.

„Przegląd Biblioteczny” wykazywany jest w Europejskim Indeksie Referencyjnym ERIH PLUS, a zawartość kwartalnika indeksowana jest w bazach: The Central European Journal of Social Science and Humanities, Pol-Index i Polska Bibliografia Bibliologiczna.

Od 2007 roku kwartalnik „Przegląd Biblioteczny” jest wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 9 punktów.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny


Poradnik zawiera: kalendarz rocznic, obchodów i wydarzeń; zestawienia bibliograficzne – związane z aktualnymi wydarzeniami, problematyką literacką, rocznicami i wydarzeniami historycznymi – oraz osobowe; materiały metodyczne – scenariusze imprez literackich i lekcji bibliotecznych o tematyce jw.; regionalne nowości wydawnicze, wiadomości o imprezach w bibliotekach publicznych woj. wielkopolskiego i artykułach o Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK) na łamach prasy; kronikę z polskimi i międzynarodowymi nagrodami i wyróżnieniami literackimi oraz spis osób zmarłych, znaczących postaci w literaturze czy kulturze.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne


Głównym celem niniejszego czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służyć ma również rozpowszechnianiu krytycznych recenzji i omówień publikacji z tego zakresu oraz problemowych sprawozdań z ważnych konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym.

Profil tematyczny czasopisma ma interdyscyplinarny charakter i obejmuje szeroki zakres problemów podejmowanych przez dyscypliny akademickie i dziedziny działalności zawodowej związane z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy oraz ich wykorzystywaniem przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo.

Profil tematyczny półrocznika obejmuje m.in. problematykę:

 • nauki o informacji w powiązaniu z bibliotekoznawstwem, archiwistyką, muzeologią innymi dyscyplinami zajmującymi się problematyką zachowania i zapewnienia dostępu do dziedzictwa nauki i kultury,
 • zarządzania informacją i wiedzą,
 • komunikacji naukowej i cyfrowej komunikacji naukowej,
 • organizacji informacji i wiedzy,
 • teorii i praktyki metadanych,
 • zagadnienia Web 2.0,
 • zagadnienia Sieci Semantycznej,
 • architektury informacji,
 • projektowania użytecznych serwisów informacyjnych,
 • interakcji człowiek – komputer,
 • przetwarzania języka naturalnego,
 • wyszukiwania informacji,
 • wykorzystywania informacji i zachowań informacyjnych użytkowników,
 • społecznej recepcji nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • kompetencji informacyjnych i cyfrowych,
 • polityki informacyjnej,
 • etyki informacyjnej.

Zagadnienia Informacji Naukowej znajdują się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt). Czasopismo jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO (Library and Information Science and Technology Abstracts), Pol-index, Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Worldcat. Czasopismo znajduje się na liście referencyjnej ERIH PLUS.

Od numeru 102 (2013/2) łamach czasopisma publikowane są teksty w dwóch językach - polskim i angielskim.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Guliwer : czasopismo o książce dla dziecka


Czasopismo w całości poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży. Kwartalnik adresowany jest do środowisk mających zawodowo do czynienia z książką dla dziecka: nauczycieli (także akademickich, kształcących przyszłych pedagogów i bibliotekarzy), pracowników bibliotek, wydawców, księgarzy, twórców (pisarzy, ilustratorów), krytyków literackich i badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, ale także do rodziców, pragnących zapewnić dzieciom wartościową lekturę.

W każdym numerze pisma można znaleźć m.in.: recenzje nowości wydawniczych, teksty historyczno-literackie, eseje i rozprawy dotyczące klasyki literatury dla dzieci, wywiady z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz wydawcami. Na łamach czasopisma publikowane są również artykuły opisujące doświadczenia bibliotekarzy i nauczycieli związanych z upowszechnianiem czytelnictwa oraz informacje o ważniejszych wydarzeniach kulturalnych związanych z książką i czytelnictwem w kraju i za granicą.

Opis czasopisma zaczerpnięty ze strony internetowej spółki Ruch S.A.

Nowe Książki


„Nowe Książki” to pismo krytyki literackiej i naukowej ukazujące się od 1949 roku. Adresowane jest do środowisk akademickich, literackich, bibliotekarzy oraz czytelników, wydawców, księgarzy – mówiąc najogólniej: do wszystkich miłośników książek. W każdym numerze blisko 100 recenzji i not pisanych przez uznanych krytyków i naukowców. Fikcja, reportaż, książki popularno-naukowe. Literaturoznawstwo, sztuka, psychologia/psycho-terapia, historia kultury, historia idei, historia, prawo, filozofia. Rozmowy z pisarzami, uczonymi, tłumaczami. Co jeszcze? Korespondencje zagraniczne, felietony oraz kronika wydarzeń literackich i księgarskich. Przez ponad sześć dziesięcioleci na łamach pisma publikowali i publikują autorzy wywodzący się ze środowisk akademickich, literackich, dziennikarskich.

Opis zaczerpnięty ze strony internetowej Instytutu Książki
 

 Książki : magazyn do czytania


Dwumiesięcznik dla miłośników literatury, którzy znajdą w nim m.in. recenzje książek, opisy wybranych nowości wydawniczych, wywiady z pisarzami, a także felietony znanych polskich i zagranicznych twórców literatury. Na łamach czasopisma publikowane są również opowiadania oraz fragmenty planowanych premier.

Do dwumiesięcznika dołączony jest dodatek „Najlepsze książki dla dzieci i młodszych dorosłych”, w którym czytelnik znajdzie m.in. informacje o premierach książkowych dla dzieci oraz wywiady z pisarzami, a także z ilustratorami książek.

Opis czasopisma zaczerpnięty z portalu wyborcza.pl 

Toruńskie Studia Bibliologiczne


„Toruńskie Studia Bibliologiczne” to czasopismo recenzowane z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, którego problematyka koncentruje się na zagadnieniach z zakresu bibliologii i informatologii oraz dyscyplinach pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, zarządzanie dokumentacją archiwalną, prasoznawstwo, komunikacja naukowa.

Pismo, ukazujące się od 2008 roku jako półrocznik, ma stanowić platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji badaczy z kraju i zagranicy. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej artykuły i recenzje przygotowane w języku polskim lub którymś z języków konferencyjnych.

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, ERIH PLUS, DOAJ, a także w bazach krajowych ARIANTA i Polska Bibliografia Bibliologiczna. Jest ono zarejestrowane również w zasobach WorldCat, Google Scholar, ViFaOst  i LitDok.

Opis zaczerpnięty ze strony internetowej czasopisma

Rocznik Biblioteki Narodowej


„Rocznik Biblioteki Narodowej” jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN” dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa.

Opis zaczerpnięty ze strony internetowej Biblioteki Narodowej
 

 

 ilość odsłon: 382
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-07-08 12:05:15

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń