plen
Zbiory

Biblioteka gromadzi i uzupełnia swoje zbiory poprzez:

 • zakup,
 • prenumeratę,
 • wymianę międzybiblioteczną,
 • dary.
Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku przeznaczone dla studentów i nauczycieli obejmujące w szczególności:
 • literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim,
 • literaturę metodyczną dla nauczycieli,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania,
 • programy nauczania i podręczniki szkolne,
 • materiały dotyczące problemów oświaty w regionie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem terenu byłego województwa toruńskiego,
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Zbiory  na koniec 2006 r. liczyły:
 • ok. 80700 wol. książek,
 • ok. 8200 wol. czasopism,
 • ok. 500 tytułów czasopism,
 • ok. 220 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie,
 • ok. 140 egzemplarzy map i atlasów,
 • 112 pozycji z nutami,
 • ok. 420 kaset magnetofonowych,
 • ok. 300 wideokaset,
 • ok. 100 płyt muzycznych,
 • ok. 160 dyskietek komputerowych.
Prawie całość naszego księgozbioru to pozycje wydane po 1945 r.

W ramach wyżej wymienionych dziedzin kompletowane są publikacje wydawców profesjonalnych, a także wyższych uczelni, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Książki z wymienionych dziedzin stanowią ok. 40% ogółu zbiorów biblioteki.
Pozostała część księgozbioru ma charakter uniwersalny z przewagą publikacji z ogólnie pojmowanej humanistyki. Bibliotekarze starają się pozyskać także podstawowe i najważniejsze monografie i kompendia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. Tym samym nauczyciel każdego przedmiotu znajdzie tu opracowania umożliwiające zdobycie, pogłębienie lub aktualizowanie wiedzy.

Księgozbiór podręczny zgromadzony w Czytelni składa się w 90% z publikacji specjalistycznych, adresowanych przede wszystkim do nauczycieli. Udostępniane są tutaj czasopisma dla pedagogów, wychowawców, psychologów, pracowników oświaty i pomocy społecznej (ok. 160 tytułów). Biblioteka posiada wszystkie najważniejsze i najbardziej wartościowe periodyki z zakresu pedagogiki, oświaty i nauczania (bieżące, archiwalne oraz te, które już się nie ukazują).

Na przestrzeni ostatnich lat zbiory biblioteki poszerzono o książki, czasopisma i zbiory specjalne o tematyce, która była szczególnie poszukiwana przez nauczycieli. Dotyczy to m.in. takich dziedzin jak:

 • ekologia i wychowanie proekologiczne,
 • kształcenie integracyjne,
 • szkolnictwo specjalne,
 • wychowanie komunikacyjne,
 • wiedza o życiu seksualnym człowieka,
 • innowacje pedagogiczne,
 • edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym,
 • integracja europejska.
W ostatnim okresie, w raz z wejściem w życie reformy oświaty zakupiono zbiory dotyczące:
 • nauczania blokowego,
 • nauczania zintegrowanego,
 • oceniania opisowego uczniów,
 • tworzenia programów nauczania,
 • ścieżek międzyprzedmiotowych.

Zgromadzono ponad 250 programów nauczania do zreformowanej szkoły. Wszystkie wyżej wymienione publikacje wraz z programami nauczania oraz wydawanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zeszytami "Biblioteczki Reformy", a także zbiór aktów prawnych wprowadzających reformę oświaty dostępne są dla wszystkich w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz jej Filii w Brodnicy. Udostępniane są także informacje o mających się ukazać nowych podręcznikach do zreformowanej szkoły.

 

 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-10-10 10:16:03

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń