plen
Zbiory

Biblioteka gromadzi i uzupełnia swoje zbiory poprzez:

 • zakup,
 • prenumeratę,
 • wymianę międzybiblioteczną,
 • dary.
Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku przeznaczone dla studentów i nauczycieli obejmujące w szczególności:
 • literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim,
 • literaturę metodyczną dla nauczycieli,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania,
 • programy nauczania i podręczniki szkolne,
 • materiały dotyczące problemów oświaty w regionie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem terenu byłego województwa toruńskiego,
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Zbiory  na koniec 2006 r. liczyły:
 • ok. 80700 wol. książek,
 • ok. 8200 wol. czasopism,
 • ok. 500 tytułów czasopism,
 • ok. 220 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie,
 • ok. 140 egzemplarzy map i atlasów,
 • 112 pozycji z nutami,
 • ok. 420 kaset magnetofonowych,
 • ok. 300 wideokaset,
 • ok. 100 płyt muzycznych,
 • ok. 160 dyskietek komputerowych.
Prawie całość naszego księgozbioru to pozycje wydane po 1945 r.

W ramach wyżej wymienionych dziedzin kompletowane są publikacje wydawców profesjonalnych, a także wyższych uczelni, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Książki z wymienionych dziedzin stanowią ok. 40% ogółu zbiorów biblioteki.
Pozostała część księgozbioru ma charakter uniwersalny z przewagą publikacji z ogólnie pojmowanej humanistyki. Bibliotekarze starają się pozyskać także podstawowe i najważniejsze monografie i kompendia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. Tym samym nauczyciel każdego przedmiotu znajdzie tu opracowania umożliwiające zdobycie, pogłębienie lub aktualizowanie wiedzy.

Księgozbiór podręczny zgromadzony w Czytelni składa się w 90% z publikacji specjalistycznych, adresowanych przede wszystkim do nauczycieli. Udostępniane są tutaj czasopisma dla pedagogów, wychowawców, psychologów, pracowników oświaty i pomocy społecznej (ok. 160 tytułów). Biblioteka posiada wszystkie najważniejsze i najbardziej wartościowe periodyki z zakresu pedagogiki, oświaty i nauczania (bieżące, archiwalne oraz te, które już się nie ukazują).

Na przestrzeni ostatnich lat zbiory biblioteki poszerzono o książki, czasopisma i zbiory specjalne o tematyce, która była szczególnie poszukiwana przez nauczycieli. Dotyczy to m.in. takich dziedzin jak:

 • ekologia i wychowanie proekologiczne,
 • kształcenie integracyjne,
 • szkolnictwo specjalne,
 • wychowanie komunikacyjne,
 • wiedza o życiu seksualnym człowieka,
 • innowacje pedagogiczne,
 • edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym,
 • integracja europejska.
W ostatnim okresie, w raz z wejściem w życie reformy oświaty zakupiono zbiory dotyczące:
 • nauczania blokowego,
 • nauczania zintegrowanego,
 • oceniania opisowego uczniów,
 • tworzenia programów nauczania,
 • ścieżek międzyprzedmiotowych.

Zgromadzono ponad 250 programów nauczania do zreformowanej szkoły. Wszystkie wyżej wymienione publikacje wraz z programami nauczania oraz wydawanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zeszytami "Biblioteczki Reformy", a także zbiór aktów prawnych wprowadzających reformę oświaty dostępne są dla wszystkich w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz jej Filii w Brodnicy. Udostępniane są także informacje o mających się ukazać nowych podręcznikach do zreformowanej szkoły.

 

 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-16 12:13:00

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń