plen
Dziecko niepełnosprawne


Książki


1. A f f o l t e r   F e l i c i e : Spostrzeganie, rzeczywistość, język. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 83720

2. A l d r i d g e   J a n : Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem. – Kraków: Wydawnictwo WAM 2008. Sygnatury: 103721

3. A l y   M o n i k a : Dziecko specjalnej troski : pierwszy rok życia. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002. Sygnatury: 90985, 91102

4. A s h t o n – S m i t h   J a c q u i, Cranmer Kathy : Uczymy się jeść i pić. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna [2005]. Sygnatury:  96254

5. Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Joanny Kossewskiej. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004. Sygnatury: 95074

6. B ł e s z y ń s k i   J a c e k  J a r o s ł a w : Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2005. Sygnatury: 96576

7. B o b k o w i c z – L e w a r t o w s k a   L u c y n a : Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. - [Wyd.3]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2005. Sygnatury: Czyt 376

8. B r a u n e r   A l f r e d , Brauner Francoise : Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1995. Sygnatury: 80752, 81036, 81258

9. C l a i b o r n e   P a r k   C l a r a : Oblężenie : rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego. - Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003. Sygnatury:  93263

10. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole. Pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2002. Sygnatury: Czyt   BPT   376

11. G a b o n y   P e t e r, Glasson Fiona : Uczymy się zasypiać. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna [2005]. Sygnatury: 96249

12. Gdy jesteśmy rodzicami dziecka niepełnosprawnego : poradnik. - Kraków: Jak [1997?]. Sygnatury: 84323

13. G r a h a m   C h r i s : Uczymy się korzystać z toalety. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna [2005]. Sygnatury: 96251

14. G r a n d i n   T e m p le : Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis 2006.  Sygnatury: 99359

15. G r o d z k a   M a g d a l e n a : Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007. Sygnatury: 100916, 100917, 101517

16. G r u s z c z yk – K o l c z y ń s k a   E d y t a, Kulisiewicz Małgorzata, Zielińska Ewa : Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999. Sygnatury: 89031, 89860

17. H a t t o n   B r e n d a : Uczymy się myć. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna [2005]. Sygnatury:  96253

18. Ja i mój świat : historyjki społeczne. Pod red. Carol Gray, Abbie Leigh White. - Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis 2005. Sygnatury: 96247, 102802

19. J a c k s o n   L u k e : Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna: Fundacja Synapsis 2005. Sygnatury: 96258

20. Jak pomóc dzieciom słabowidzącym ? : poradnik dla rodziców, nauczycieli i studentów. Pod red. Władysławy Utnik, Anny Lisowskiej, Ewy Sękowskiej. - Lublin: Poli ART studio 1996. Sygnatury:  84893

21. J e g i e r   A n e t a : Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia 2007. Sygnatury: 103440, 103441

22. K a r á s k o v á   V l a s t a : ćwiczymy w domu : Ja i moje niepełnosprawne dziecko. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007. Sygnatury: 98441, 98442

23. K a r w o w s k a – S t r u c z y k   M a ł g o r z a t a : Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo (w kontekście społecznych zmian). - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2003. Sygnatury:  93743

24. K a z a n o w s k i   Z d z i s ł a w : Środowisko rodzinne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2003. Sygnatury: 95353

25. K i e l i n   J a c e k : Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002. Sygnatury: 90752 P

26. K o ś c i e l s k a   M a ł g o r z a t a : Dzieci z zespołem Downa. One Są Wśród Nas. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1999. Sygnatury: 87530

27. K o ś c i e l s k a   M a ł g o r z a t a : Oblicza upośledzenia. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1998. Sygnatury: 80388, 84357, 84537

28. K o z u b s k a   A l i c j a : Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. - Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 2000. Sygnatury: 88572

29. K r u k – L a s o c k a   J o a n n a : Autyzm czy nie autyzm ? : problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. - Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji 1999. Sygnatury: 86637

30. K w i a t k o w s k a   M a ł g o r z a t a : Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 2006. Sygnatury:  97768, 102201, 102782

31. M a c i a r z   A l e k s a n d r a, Drała Dorota : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. - Wyd. 3. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2007. Sygnatury: Czyt 376

32. M a r k i e w i c z   K a t a r z y n a : Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2007. Sygnatury: 103048

33. M a r k i e w i c z   K a t a r z y n a : Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2004. Sygnatury: 95068

34. M a r k s t e i n   D o r o t a : Jak być matką dziecka z zespołem Downa. - Toruń: Fundacja "Daj Szansę" 1999. Sygnatury: 86579, 95996

35. M i n c z a k i e w i c z   E l ż b i e t a   M a r i a : Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1995. Sygnatury: 81115

36. M i n c z a k i e w i c z   E l ż b i e t a   M a r i a, Grzyb Barbara, Gajewski Łukasz : Elementarz dla rodziców : dziecko ryzyka a wychowanie. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2003. Sygnatury: 93062

37. M i n c z a k i e w i c z   E l ż b i e t a   M a r i a : Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2006. Sygnatury: 97816, Czyt 101541

38. M i n c z a k i e w i c z   E l ż b i e t a   M a r i a : Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kraków: Akademia Pedagogiczna 2001. Sygnatury: 89367

39. M ł y n a r s k a   M a ł g o r z a t a : Mów, Piotrek! : rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2002. Sygnatury: 92263

40. Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Pod red. Catherine Marice. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Fundacja "Adama" 2007. Sygnatury: 102312

41. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Dobre chwile z naszym dzieckiem : zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 83714

42. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Dziecko własnym terapeutą : jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1995. Sygnatury: 80389

43. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999. Sygnatury: 86550

44. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. Każdy Może Być Wielki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2004. Sygnatury: 94203, 94204

45. O l e c h n o w i c z   H a n n a : Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo : programy i metody. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994. Sygnatury: 80052 P, 80527

46.Opowieści terapeutów. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 83715, 93073

47. Opowieści terapeutów - drugie. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2000. Sygnatury: 88023, 93074

48. O s i k   D a n u t a : Rodzina w procesie socjalizacji dzieci niewidomych. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2000. Sygnatury: 88681

49. P i s u l a   E w a : Małe dziecko z autyzmem. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005. Sygnatury: 95844

50. P i s u l a   E w a : Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007. Sygnatury: 102489

51. Płacz bez łez : listy rodziców dzieci autystycznych. Pod red. Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej. - Warszawa: Prószyński i S-ka [2007?]. Sygnatury: 98351

52. R a n d a l l   P e t e r, Parker Jonathan : Autyzm : jak pomóc rodzinie. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001. Sygnatury: 90122

53. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Pod red. Ewy Pisuli, Doroty Danielewicz. - Gdańsk: Wydawnictwo "Harmonia" 2007. Sygnatury: 99925,  100323, 100334

54. Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 1999. Sygnatury: 85916

55. R o ż n o w s k a   K r y s t y n a : Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007. Sygnatury: 100188, 102070

56. S a k o w i c z – B o b o r y k o   A g n i e s z k a : Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych. - Białystok: Trans Humana 2005. Sygnatury: 97631

57. S c h a e f e r   N i c o l a : Czy ona wie, że żyje?. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999.  Sygnatury: 90113

58. S e a c h   D., Lloyd  M., Preston M. : Pomóż dziecku z... autyzmem. - Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber 2006. Sygnatury: Czyt 376

59. S m e r e k a   T o m a s z : Pomyśl, Piotrek! : rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2002. Sygnatury: 92014

60. S o b o l e w s k a   A n n a : Cela : odpowiedź na zespół Downa. - Warszawa: W.A.B. 2002. Sygnatury: 91005

61. S t i r l i n g   J a n e t : Uczymy się bawić. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96255

62. Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. - Kraków: Akademia Pedagogiczna 2001. - nr 195. Sygnatury: 81542 P, 89064

63. S z a t m a r i   P e t er : Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem. - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2007. Sygnatury: 98350

64. T a y l o r   B i l l , Waters Gay: Uczymy się wychodzić z domu. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96250

65. U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego : praca zbiorowa. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999. Sygnatury: 70712, 70713, 86390

66. W a t e r s   G a y : Uczymy się dawać sobie radę z trudnymi zachowaniami. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96256

67. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców. Pod red. Teresy Serafin. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 2005. Sygnatury: 96269,   96270, 96271, Czyt 376

68. W i l l i a m s  D o n n a : Nikt nigdzie : niezwykła autobiografia autystycznej dziewczynki. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis 2005. Sygnatury: 96257

69. Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń. Pod red. Andrzeja Twardowskiego. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 2005. Sygnatury: 97769

70. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Pod red. Ewy Pisuli, Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2008. Sygnatury: 103251

71. Y e l l o p   C a r o l : Uczymy się ubierać. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96248

72. Y e l l o p   C a r o l : Uczymy się żyć w rodzinie. Żyć z Autyzmem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, Fundacja Synapsis [2005]. Sygnatury: 96252

73. Z a s ę p a   E w a : Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2003. Sygnatury: 93736

74. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania: wzloty, upadki i cała reszta. Pod red. Liane Holliday Willey. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna : Fundacja SYNAPSIS 2006. Sygnatury: 99360

75. Z i ą t e k   K r y s t y n a : Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności. - Warszawa: Stowarzyszenie Spokojne Jutro [2004]. Sygnatury: 94749, 99427

76. Ż y t a   A g n i e s z k a : Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2004. Sygnatury: 96176


Artykuły z czasopism


2000

1. (B.G.) / Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej Marii Montessori do wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Cz. 1 // Wspólne Tematy. - 2000, nr 6, s. 9-14
2. (B.G.) / Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej Marii Montessori do wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Cz. 2 // Wspólne Tematy. - 2000, nr 7-8, s. 12-16, bibliogr.
3. Binięda, Ewa / Zespół wypalenia się sił u rodziców dzieci niepełnosprawnych // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 1/2, s. 15-18
4. Turowski, Stanisław / Jeszcze o rodzicach dzieci niepełnosprawnych // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 12, s. 27-28

2001

1. Pielucha, Mariusz / Stosunki wewnątrzrodzinne z dzieckiem z zespołem Downa // Nasze Forum. - 2001, nr 2, s. 20-25
2. Szoć, Krystyna, Raszewska, Maria / O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 169-172

2002

1.  Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława / Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 9-16
2.Minczakiewicz, Elżbieta Maria / Wsparcie społeczne rodziny jako czynnik modelujący i kształtujący więzi w rodzinie wychowującej dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - 2002, T. 12/13, s. 268-293
3. Rzeźnicka-Krupa, Jolanta / Manualne i graficzne systemy wspomagające komunikację i możliwości ich stosowania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 80-86

2003

1. Awdziewicz, Joanna, Jegier, Aneta / Zadania rehabilitacji realizowane w domu pomocy społecznej // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 2, s. [71]-79
2. Baczała, Ditta / Seksualność młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 11, s. 14, 15, 16
3. Bidziński, Karol / Wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 69-79
4. Buszka, Marzena / Edukacja komunikacyjna dzieci niepełnosprawnych : wychowanie komunikacyjne w zespołach edukacyjno-terapeutycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 5, s. 6-7
5. Chwaszczewska, Joanna / Fascynujący świat Sali Doświadczania Świata // Klanza w Szkole. - 2003, nr 2, s. 29-32
6. Ciechomska, Monika / Dysfunkcja wzroku i wsparcie społeczne jako czynniki nabywania siły psychicznej // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 82-92
7. Czerwińska, Kornelia / Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 307-312
8. Dąbrowska, Małgorzata / Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwoju // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. [71]-80
9. Domagalska, Karolina / Prawo do inteligencji // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 51-54
10. Dybińska, Ewa / Nauka pływania dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 3, s. 28-32
11. Dziewięcka, Beata / Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 8, s. 21
12. Gąstoł, Barbara / Witajcie w świecie krakowskich legend // Klanza w Czasie Wolnym. - 2003, nr 1, s. 14-16
13. Głodkowska, Joanna / Przestrzeń rehabilitacyjna w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną - ujęcie koncepcyjne // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 7-23
14. Jakubowska, Iwona / Możemy pomóc! // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 24-25
15. Jegier, Aneta / Możliwości usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 114-120
16. Jegier, Aneta / Usprawnianie funkcjonowania psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. [36]-54
17. Kluczyńska, Sylwia / Dodaj skrzydeł swojemu dziecku // Integracja. - 2003, nr 5, s. 36-37
18. Kłossowska, Elżbieta / Terapia podczas spaceru // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 30/31, s. 27
19. Kołodziej, Dagmara / Masaż dźwiękiem mis tybetańskich w terapii logopedycznej osób z wieloraką niepełnosprawnością // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. 88-91
20. Kopras, Jerzy / Poznać świat dotykiem // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 28, s. 22-23
21. Łapińska, Edyta / Spotkania Porannego Kręgu a zaspokajanie potrzeb psychicznych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 300-304
22. Parchomiuk, Monika / Radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 3, s. 61-68
23. Pielucha, Danuta, Pielucha Mirosław / Dziecko niepełnosprawne w rodzinie // Nasze Forum. - 2003, nr 3-4, s. 67-70
24. Pisula, Ewa / Rodzice a niepełnosprawne dziecko // Niebieska Linia. - 2003, nr 4, s. 9-12
25. Sendyk, Marzena / Przeżycia emocjonalne rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju // Nasze Forum. - 2003, nr 1-2, s. 41-44
26. Sowa, Józef / Podmiotowa rola rodziców w procesie rehabilitacji // Nasze Forum. - 2003, nr 1-2, s. 16-25

2004

1. Balcerek-Bunio, Beata / Historia jednej zabawki, czyli jak efektywnie pomagać dziecku niepełnosprawnemu w jego rozwoju // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 62-67
2. Baranowicz, Krystyna / Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 293-303
3. Bartycha, Joanna / Sposoby notacji znaków polskiego języka migowego // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 52-55
4. Baszura, Katarzyna / Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem działań teatralnych // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 3, wkładka metodyczna, s. I-IV
5. Berdzik, Joanna, Pleśniar, Marek / Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : nowe zadanie dla oświaty // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 46-48
6. Binnebesel, Bernadeta / Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 12, wkładka metodyczna, s. I-VII
7. Bogucka, Jadwiga, Lipczycka, Marta / Dwa światy // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 5-8
8. Fuerst, Hanna / Wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego na zajęciach edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 3, wkładka metodyczna, s. IV-VII
9. Giryński, Andrzej / Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zależności od postaw rodzicielskich // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 3-18
10. Grzeszczyk, Sławomir / Kinezyterapia dzieci niepełnosprawnych umysłowo // Wspólne Tematy. - 2004, nr 4, s. 15-19
11. Herzyk, Ewa / Integracja uczniów z oddziału edukacyjno-terapeutycznego // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. [75]-79
12. Jegier, Aneta / Szanse dzieci z porażeniem mózgowym // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 52-56
13. Juszczyk, Stanisław / Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych wspomagana technologią informacyjną // Chowanna. - 2004, T. 1, s. [115]-130
14. Kiślak, Marek / Trud stawania się człowiekiem // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 12-13
15. Kopras, Jerzy / Wprowadzenie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w nowe sytuacje społeczne // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 59-61
16. Kordzińska-Młynarska, Zuzanna / Pójdziemy kiedyś na długi spacer // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 34-35
17. Kret, Lucyna / Witaj, Mikołaju! : scenariusz zajęć dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 46, Wyzwania oświatowe, s. VII
18. Kuczyńska-Kwapisz, Jadwiga / Nowe trendy w tyflopedagogice - prace naukowo-badawcze i publikacje // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 32-36
19. Kupisiewicz, Małgorzata / Wychowanie ekonomiczne w rodzinach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wyniki badań i wnioski // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 163-173
20. Kurzawa, Sabina / Różne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 3/4, s. 75-83
21. Lachowicz, Bernadeta, Orłowska-Nobik, Ewa / Działalność edukacyjno-terapeutyczna i rewalidacyjna szkoły specjalnej : (z doświadczeń Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu) // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 3, s. 13-14
22. Lech, Anna / Terapia plastyką // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 4, s. 11-13
23. Loska, Magdalena / Niewerbalne metody porozumiewania się dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością // Wspólne Tematy. - 2004, nr 2, s. 27-34
24. Łukawska, Magdalena, Zawadzka, Anna / Rola komputera w życiu dziecka specjalnej troski // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 56-58
25. Maciarz, Aleksandra / Problemy emocjonalne matek dzieci niepełnosprawnych // Nasze Forum. - 2004, nr 1/2, s. 9-14
26. Maciarz, Aleksandra / Znaczenie więzi emocjonalno-społecznych w tworzeniu macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 83-87
27. Majewski, Tadeusz / Problemy dzieci i dorosłych osób głuchoniewidomych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 1, s. [32]-45
28. Marek-Ruka, Marianna / Media w życiu osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 185-194
29. Matusiak, Joanna / Dzieci z zespołem Turnera // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 57(185)-59(187)
30. Mazanek, Ewa / Wykorzystanie terapii zajęciowej w wyrównywaniu deficytów psychomotorycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Wspólne Tematy. - 2004, nr 1, s. 10-21
31. Mazur, Dorota / Teatrzyk kukiełkowy w świetle usprawniania bio-psycho-społecznego dzieci specjalnej troski // Wspólne Tematy. - 2004, nr 3, s. 22-26
32. Miłkowska-Pawęzowska, Mirosława / Rehabilitacja dzieci z zespołem Retta za pomocą hipoterapii // Wspólne Tematy. - 2004, nr 3, s. 27-31
33. Morkisz, Maria / Zajęcia korekcyjne dla dziecka z niedosłuchem // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 48-51
34. Nieciecka, Hanna / Przypadek edukacyjny : praca indywidualna z dzieckiem z porażeniem mózgowym // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 23, s. 13-14
35. Okarmus, Aleksandra / Nowe pomoce dydaktyczne dla niewidomych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 4, s. [78]-81
36. Olechowska, Agnieszka / Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 28-30
37. Pachowicz, Matylda / Niepełnosprawni i my - jesteśmy tacy sami // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 45(173)-48(176)
38. Paderewska, Alicja / Chcę być aktywny : propozycje dla rodziców // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 36, Wyzwania oświatowe, s. X
39. Paderewska, Alicja / Jak pracuję z rodzicami w przedszkolu // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 42, s. 18
40. Pałgan, Iwona / Kształcenie i adaptacja młodzieży niepełnosprawnej w Polsce na tle doświadczeń krajów europejskich // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 4, s. [60]-65
41. Płatek, Edyta / Nietypowe pomoce dydaktyczne // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 108-115
42. Przybylska, Ewa / Nie mów dziecku : jacy jesteśmy nieszczęśliwi! // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 7-9
43. Pura, Maria / Moje spotkania z dzieckiem autystycznym // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 1-3
44. Raszewska, Maria / Folia bąbelkowa - niepozorny sprzymierzeniec terapeuty // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 115-120
45. Raszewska, Maria / Folia bąbelkowa : praca w grupie integracyjnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 45(301)-48(304)
46. Raszewska, Maria / Nietypowi muzyczni pomocnicy // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 3-7
47. Sidorczuk, Dorota / Ośrodki specjalne - integracja czy izolacja dzieci niepełnosprawnych? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2004, nr 3, s. [39]-51
48. Skoczylas, Anna / Ola // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. [88]-93
49. Skowroński, Bartłomiej / Cechy osobowości chłopców z zespołem Downa w wieku 12-14 lat, ich rówieśników niepełnosprawnych umysłowo bez zespołu Downa oraz o prawidłowym rozwoju umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 88-101
50. Reichmann, Werner / Współpraca pomiędzy rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie a fachowo pomagającymi - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych. Cz. 1 // Wspólne Tematy. - 2004, nr 4, s. 40-48
51. Reichmann, Werner / Współpraca pomiędzy rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie a fachowo pomagającymi - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych. Cz. 2 // Wspólne Tematy. - 2004, nr 5, s. 13-20
52. Sobolewska, Anna / Nie tacy sami : życie z dzieckiem niepełnosprawnym / rozm. przepr. Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 3, s. 5
53. Steller, Żaneta / Style radzenia sobie ze stresem a ocena własnej sytuacji życiowej przez matki dzieci z niedorozwojem umysłowym // Studia Edukacyjne. - 2004, nr 6, s. 229-242
54. Suchcicka, Ewa / Dobra szkoła specjalna w oczach rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. [15]-22
55. Szmuniewska, Helena / Praca z dziećmi z porażeniem mózgowym // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 57-61
56. Szumski, Grzegorz / Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych - mechanizm regulacyjny, wartość samoistna czy ideologia? // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 266-272
57. Szymczak, Iwona / Wpływ i rola rodziny w kształtowaniu się sfery seksualnej u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Oligokatecheza. - 2004, nr 4, s. 10-14
58. Trudny dialog : o porozumieniu pomiędzy rodzicami a nauczycielami dziecka niepełnosprawnego umysłowo // Na Temat. - 2004, [z.] 3, s. 8-13
59. Tuliszkiewicz, Ewa, Sieczkarek, Iwona / Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w zajęciach ruchowych w grupach rewalidacyjno-wychowawczych // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. [96]-101
60. Warś, Katarzyna / Refleksje dotyczące komunikacji symbolami Blissa // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 47-48
61. Wolski, Andrzej / Ku dorosłości // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. [4]-14
62. Wołoszyn, Małgorzata / Jak wspierać rodziców niepełnosprawnego dziecka // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2004, nr 9. Dodatek: Wychowawca. - 2004, nr 9, 5-6
63. Wroniszewska, Elżbieta / Teatr dzieci niepełnosprawnych drogą do rozwoju, sukcesu i radości // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 120-126
64. Wrótniak, Urszula / Refleksje nad rozwojem społecznym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście przygotowania go do podjęcia roli ucznia // Chowanna. - 2004, T.1, s. [51]-60
65. Zalewski, Mirosław / Logorytmika jako jedna z wielu form muzykoterapii aktywnej w kontekście komunikacji pozawerbalnej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną // Wspólne Tematy. - 2004, nr 3, s. 17-22
66. Zalewski, Mirosław / Od stymulacji do interakcji - logorytmika jako metoda wspomagająca rozwój komunikacji pozawerbalnej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną : aspekt praktyczny // Wspólne Tematy. - 2004, nr 4, s. 34-39
67. Zarębska, Grażyna / Z praktyki pedagogicznej : wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 2, s. 8-10
68. Żoga, Jolanta / Praca metodą VIT z rodziną dziecka z czterokończynowym porażeniem mózgowym // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 22-29
69. Żyta, Agnieszka / Integracja wewnętrzna oraz stosunki międzyosobowe w rodzinach wychowujących dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 12, s. 13-17

2005

1. Błotnicka, Małgorzata / Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91
2. Domagała-Zyśk, Ewa / Program terapeutyczny magic circle jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 58-62
3. Domarecka-Malinowska, Elżbieta / Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim - próba oceny dokonań pedagogicznych // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 93-101
4. Dudziak, Bronisława / Postawy wobec osób niepełnosprawnych a zbliżenia i dystanse w klasach integracyjnych // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, [nr] 1, s. 14-21
5. Dzwola, Jacek / Sytuacja rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2005, nr 4, s. 91-102
6. Grochowska, Joanna / Autyzm dziecięcy - diagnoza i terapia // Oligokatecheza. - 2005, nr 1, s. 4-11
7. Idzikowski, Grzegorz / Rodzice o swoich dzieciach z autyzmem // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2005, nr 7/8. Dodatek: Wychowawca. - 2005, nr 47, 1-4
8. Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława / Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 120-125
9. Kapusta, Edyta / Logopedyczna grupa wsparcia dla rodziców // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2005, nr 5. Dodatek: Wychowawca. - 2005, nr 45, 1-2
10. Michalska, Lidia / Marku, powiedz... // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [19]-31
11. Minczakiewicz, Elżbieta, Maria / "Teatr z łyżki" jako impresja twórcza dzieci i dorosłych partnerów w dialogowo-komunikacyjnej symbiozie // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [71]-75
12. Minczakiewicz, Elżbieta, Maria / Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z deficytami rozwoju // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [54]-70
13. Pakuła, Zofia / Moje życie z niepełnosprawnym dzieckiem // Społeczeństwo dla Wszystkich. - 2005, nr 3-4, s. 31-33
14. Parchomiuk, Monika / Nowe szanse dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2005, nr 2, s. 15-25
15. Pieróg, Marta / Zabawy dziecka autystycznego // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34
16. Pisula, Ewa / Dzień za dniem // Bardziej Kochani. - 2005, nr 3, s. 9-18
17. Pisula, Ewa, Głowacki, Mateusz / Spostrzeganie przez rodziców wczesnego rozwoju dzieci z autyzmem // Psychologia Rozwojowa. - 2005, T. 10, nr 3, s. 125-134
18. Paruszewska, Iwona / Kształtowanie typów osobowości dzieci w wieku przedszkolnym // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 48-55
19. Prusko, Ludmiła, Arkuszewska, Ewa / Szkolne grupy wsparcia // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 26-31
20. Przybysz, Anna / Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 11-15
21. Pyrka-Majerkiewicz, Małgorzata / Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 138-148
22. Raszewska, Maria / Kamienna terapia // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [76]-80
23. Reichmann, Werner / Doświadczanie Świata : zabawy i ćwiczenia z piaskiem dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Wspólne Tematy. - 2005, nr 5, s. 34-37
24. Sidor, Bożena / Normalni i nienormalni // Bardziej Kochani. - 2005, nr 4, s. 24-25
25. Sidor, Bożena / Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży posiadającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 3-18
26. Sowa, Józef / Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 32-38
27. Sowa, Józef / Przestrzeń życiowa w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [4]-18
28. Sowińska, Elżbieta, Ulik, Barbara / Praca z dzieckiem autystycznym // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2005, nr 1. Dodatek: Wychowawca. - 2005, nr 43, 1-8
29. Starościak, Magdalena / Dwadzieścia jeden przykazań dla rodziców // Bardziej Kochani. - 2005, nr 4, s. 11-15
30. Szczepaniak, Anna / Stosunek rodziców do przyszłości dziecka niepełnosprawnego - wstępne wyniki badań // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 35-42
31. Szostakiewicz-Lasota, Barbara / Arteterapia jako jedna z form aktywizacji osób niepełnosprawnych // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. 80-89
32. Tomaszek, Bożena / Integracja w nauczaniu // Remedium. - 2005, nr 4, s. 10-11
33. Wasyluk, Irena / Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. [106]-108
34. Żemła, Katarzyna / Adaptacja dzieci - pacjentów do warunków sanatorium // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 35-38

2006

1. Czarnocka, Marzena / Po jednej stronie barykady // Bardziej Kochani. - 2006, nr 2, s. 23-26
2. Dwa kroki w przód, jeden w tył.../ Światło i Cienie. - 2006, nr 1, s. 34-37
3. Masłowiecka, Agnieszka / Radzenie sobie ze stresem przez matki dzieci z upośledzeniem umysłowym // Psychologia Rozwojowa. - 2006, t. 11, nr 1, s. 119-130
4. Mielczarek, Andrzej, Czarnecka, Agnieszka / Rola rodziny w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 1, s. 48-60
5. Migas Agata Izabela / Rodzinne uwarunkowania wychowawcze dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego // Wspólne Tematy. - 2006, nr 1, s. 20-29
6. Nowak-Lipińska, Kazimiera / Czego Jaś się nie nauczy... // Bardziej Kochani. - 2006, nr 4, s. 12-17
7. Parchomiuk, Monika / Obraz siebie a wsparcie społeczne rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Przegląd Psychologiczny. - 2006, nr 2, s. 189-201
8. Piszczek, Maria / Grupy samopomocy i wsparcia (część 2) // Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 17-29
9. Słowińska, Halina / Szanować w dziecku... człowieka // Bardziej Kochani. - 2006, nr 3, s. 14-15
10. Starościak, Magdalena / Utrzymać równowagę - skuteczne strategie postępowania dla rodziców // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 44-50
11. Suchcicka, Ewa / Edukacja według rodziców // Bardziej Kochani. - 2006, nr 2, s. 27-31
12. Żyta, Agnieszka / Rzeczą rodziców jest... błądzić // Bardziej Kochani. - 2006, nr 3, s. 10-13

2007

1. Dąbrowska, Anna / Przełamując stres // Bardziej Kochani. - 2007, nr 1, s. 10-13
2. Gajda, Magdalena / Niepełnosprawne dziecko w rodzinie - część II // Integracja. - 2007, nr 3, s. 46-47
3. Grzegorzewska, Iwona / Jak pracować z terapeutą własnego dziecka // Bardziej Kochani. - 2007, nr 3, s. 22-24
4. Krasiejko, Izabela / Forum internetowe - pomoc i samopomoc dla rodzin osób niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 33-48
5. Kuskowski, Mariusz / Rodzina i terapeuci jako środowiska terapeutyczne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Wspólne Tematy. - 2007, nr 5, s. 27-30
6. Kwiatkowska, Małgorzata / Ucz się dziecko, ucz : rozważania o efektywności // Bardziej Kochani. - 2007, nr 1, s. 25-31
7. Lohe, Markus / Kształtowanie wspomagającej interakcji z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Wspólne Tematy. - 2007, nr 6, s. 33-41
8. Łazowska-Szczecińska, Joanna, Podgórska-Jachnik Dorota / Wsparcie technologiczne dziecka niesłyszącego w USA, a autonomia decyzji rodziców // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 90-101
9. Milewska, Krystyna / Na imię mam ASPIE // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 66-69
10. Niklewska, Anna / Problemy rozwojowe oraz adaptacyjne osób dotkniętych autyzmem // Nasze Forum. - 2007, nr 3-4, s. 63-74
11. Olechnowicz, Hanna / Autyzm jako proces przeciwdziałania eskalacji zaburzeń // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 3-14
12. Reichmann, Werner / Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym a fachowo pomagający. Część III - Dziecko zdrowe obok niepełnosprawnego intelektualnie // Wspólne Tematy. - 2007, nr 2, s. 46-52
13. Wójciak, Maria / Idea integracji // Bardziej Kochani. - 2007, nr 1, s. 21-24
14. Zakrzewska, Elżbieta / Piętno upośledzenia // Bardziej Kochani. - 2007, nr 3, s. 18-21

2008

1. Czy naprawdę rozumiemy niepełnosprawnego intelektualnie? Sugestie dla fachowych opiekunów i dla rodziców : część I // Wspólne Tematy. - 2008, nr 3, s. 44-49
2. Czy naprawdę rozumiemy niepełnosprawnego intelektualnie? Sugestie dla fachowych opiekunów i dla rodziców : część II // Wspólne Tematy. - 2008, nr 4, s. 22-32
3. Gelleta-Mac, Izabela / Dzieci z autyzmem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39
4. Janocha, Joanna, Janocha Andrzej / Wsparcie rodziny; rozm. przepr. Barbara Ewa Abramowska // Społeczeństwo dla Wszystkich. - 2008, nr 2, s. 18-21
5. Kamińska, Ewelina, Kolenda, Anna / Zrozumieć autyzm // Integracja. - 2008, nr 2, s. 66-70
6. Stopyra, Sawrina / Motyl uwięziony w ciemnościach // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 143-147
7. Szabała, Beata / Postawy rodzicielskie matek dzieci niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 66-76
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-16 12:13:00

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń