plen
Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu


Książki

1. B a l e j k o   A n t o n i : Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli. - Białystok: Orthdruk 2001. Sygnatury: 90224

2. B o g d a n o w i c z   M a r t a : O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu : odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. - Lubin: Linea 1995. Sygnatury: 79441, 79442, 79443, 82183, 82319

Rekomendacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

Książka prof. Marty Bogdanowicz "O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu - odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli" stanowi kompendium wiedzy o dysleksji. Można z niej korzystać jak z encyklopedii. Ułatwia to konstrukcja opracowania, pozwalająca na szybkie dotarcie do kwestii interesujących czytelnika. Książkę tę można czytać w dowolny sposób - w całości albo fragmentami, a nawet od środka lub od końca. Pracę stanowi zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnienia dysleksji, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Autorka porusza w zasadzie wszelkie zagadnienia dotyczące natury zjawiska dysleksji. Czytelnik dowie się m.in.: jakie są przyczyny, objawy i skutki dysleksji, jak należy rozumieć pojęcie dysleksji, dysortografii i dysgrafii, czy wszyscy uczniowie z trudnościami w czytaniu i pisaniu to dzieci dyslektyczne. Dowie się też do jakich specjalistów należy się udać w celu rozpoznania dysleksji, czy można temu problemowi zapobiec i jak pomagać dziecku z dysleksją. Opracowanie jest godne uwagi osób zajmujących się zagadnieniem trudności w uczeniu się. Szczególnie jednak warto, by zainteresowali się nim rodzice dzieci, które napotykają na trudności w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania.


3. B o g d a n o w i c z   M a r t a : Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. - [Wyd. 2]. - Gdańsk: Harmonia 2003. Sygnatury: 91725, 92191 P, 92742, 92743, 92744, 93500, 93501, 93502

4. B o g d a n o w i c z   M a r t a : Trudne litery b, d, g, p : zeszyt ćwiczeń dla klas 0 i I-III. - Wyd. 2. - Gdańsk: Harmonia 2004. Sygnatury: 95808

5. B r e j n a k   W o j c i e c h, Zabłocki Kazimierz Jacek : Dysleksja w teorii i praktyce. - Warszawa: Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Oddział Terenowy nr 1 1999. Sygnatury: 87921

6. C i e s z y ń s k a   J a d w i g a : Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji. - Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej 2001. Sygnatury: 89275 P, 90428

7. D a v i s   R o n a l d   D ., Braun Eldon M.: Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. - Poznań: Zysk i S-ka 2001. Sygnatury: 89679 P, 89680

8. D ą b r o w s k a   M a ł g o r z a t a : Moje dziecko jest dyslektykiem : poradnik i informator dla rodziców i wychowawców. - Warszawa: Seventh Sea 2003. Sygnatury: 93018, 93093

9. G ł o w a c k a   J o l a n t a,  Miziołek Anna : Trening ortograficzny do pracy z dzieckiem w domu, na lekcjach i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych : materiały do kopiowania. - Warszawa: Seventh Sea 2004. Sygnatury: 96389

10. G r z e l a c h o w s k a   H e l e n a : Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją. - Warszawa : Seventh Sea 2008. Sygnatury: 103545

11. K u j a w a   E w a , Kurzyna Maria : Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994. Sygnatury: 95508

12. K u j a w a   E w a , Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1996. Sygnatury: 79628, 79652, 82343, 82344 P, 83708, 84344

13. K u j a w a   E w a, Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998. Sygnatury: 84894

14. K u j a w a   E w a, Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : książka do ćwiczeń w czytaniu. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998. Sygnatury: 85096

15. M i c k i e w i c z   J a n i n a : Jedynka z ortografii ? : rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 1995. Sygnatury: 80132 P, 80140, 80141

16. M i k i t i u k   B e a t a, Łażewska Helena, Moritz Barbara : Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania : ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe i językowe : poradnik dla rodziców. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2002. Sygnatury: 91913

17. M i n i – m a x  o dysleksji czyli Minium tego, co na ten temat powinni wiedzeć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kier. Doroty Mielcarek w składzie Ewa Jędral [et al.]; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie. - Warszawa: Wydawnictwo "Seventh Sea" 2006. Sygnatury: 103544

18. P ę t l e w s k a   H a l i n a : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna. - [Wyd.3, poszerz.]. - Kraków: Impuls 2003. Sygnatury: 92910 P, 93733

19. P o m i r s k a   Z o f i a : Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2004. Sygnatury: 94621

20. R a y m o n d   S a l l y : Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców. - Kielce: Wydawnictwo Jedność 2004. Sygnatury: 94938, 96706

21. R e i d   G a v i n : Dysleksja. - Warszawa: Liber 2005. Sygnatura:  96512

22. R e n t f l e j s z - K u c z y k   A m e l i a : Jak pomóc dzieciom dyslektycznym ? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Warszawa: Juka 1999. Sygnatury: 87192

23. S e l i k o w i t z   M a r k : Dysleksja i inne trudności w uczeniu się. Medycyna, Fakty. - Warszawa: Prószyński i S-ka 1999. Sygnatury: 86480 P

24. Ś w i ę c i c k a   M a ł g o r z a t a : Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. One Są Wśród Nas. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1997. Sygnatury: 84233

25. W a r s z e w s k i   R o m a n : Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Biblioteka Zdrowego Człowieka. - Gdańsk: Tower Press 2002. - t.3. Sygnatury: 91724

26. W a s z k i e w i c z   E l ż b i e t a , Jastrząb Jadwiga: Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych = Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych = Gry i zabawy w terapii pedagogicznej. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994. Sygnatury: 80836, 87524 P, 89562, 89563, 89564, 89696

27. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Czytanie - to radość !. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998. Sygnatury: 84478, 86846

28. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : I ty będziesz dobrze czytać. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2000. Sygnatury: 88773, 88881

29. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : I ty będziesz dobrze pisać. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2001. Sygnatury: 88772

31. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Jeszcze potrenujmy : ćwiczenia w zakresie wzrokowo-słuchowym. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998. Sygnatury: 84505, 85462, 86845

32. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Litery trudne - nietrudne !. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 84012, 85463, 86847

33. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Moje dziecko źle czyta i pisze. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1997. Sygnatury: 83849, 86848

34. Z a k r z e w s k a   B a r b a r a : Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci : modele ćwiczeń. Literatura Pedagogiczna. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1996. Sygnatury: 82533, 82534, 83709

Czasopisma

Nowa Szkoła
Życie Szkoły

Artykuły z czasopism


2000

1.  Kańtoch, Barbara / Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 35-36
2. Kater, Joanna / Terapia dysleksji kolorami // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2000, nr 1, s. 60-66, bibliogr.

2001

1. Bogdanowicz, Marta / Dysleksja - mistrzyni paradoksów // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 36-38
2. Chmurzyński, Bogusław / Mnemotechniki w terapii dysortografii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 34-39
3. Dąbrowska, Małgorzata / O dysleksji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 35-40
4. Domagała, Aneta, Mirecka, Urszula / Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji - możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym // Logopedia. - 2001, T. 29, s. [151]-167
5. Domon, Monika / Egzamin równych szans // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002,  R. 3, nr 2, s. 86-90
6. Jankowska, Mariola / Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 19-23
7. Kossobudzki, Piotr / Jak dwa razy dwa // Wiedza i Życie. - 2001, nr 9, s. 34-36
8. Ligięza, Ewa / Praca z uczniem dyslektycznym // Konspekt. - 2001, nr 2, s. 39-41
9. Oszwa, Urszula / Dysleksji na ratunek // Remedium. - 2001, nr 12, s. 8-9
10. Oszwa, Urszula / Metody pracy z dysleksją // Remedium. - 2001, nr 11, s. 10-12
11. Oszwa, Urszula / W cieniu szkolnych możliwości // Remedium. - 2001, nr 9, s. 10-12
12. Skałbania, Barbara / Efektywność terapii dysleksji i objawów współwystępujących z dysleksją // Pedagogika Pracy. - 2001, [nr] 39, s. 169-180
13. Zakrzewska, Barbara / O metodzie wielofunkcjonalnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 13-19

2002

1. Dąbrowska, Anna / Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 229-235
2. Gibas, Edyta / Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 7, s. 430-433
3. Górzyńska, Anastazja / Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 1, s. 22-26
4. Lewandowska, Dorota / Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 38-40
5. Witkoś, Maria / Dziecko ryzyka dysleksji // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 18-23

2003

1. Barańska, Jolanta / Pomoc dzieciom dyslektycznym : doskonalenie zmiękczenia // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 12, s. III-IV
2. Czerwińska, Aneta / Specyficzne trudności w uczeniu się - przyczyny i patomechanizmy, symptomatologia // Nasze Forum. - 2003, nr 3-4, s. 85-89
3. Czeszak-Godula, Maria / Rozpoznawanie dysleksji i udzielanie pomocy dzieciom w starszym wieku szkolnym // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 5-7
4. Demczuk, Barbara / Czytanie naprzemienne sukcesywnie utrudnione // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 39-42
5. Frączak, Irena / Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 7, s. 46-47
6. Grabska, Radosława / Dzieci dyslektyczne // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. [6]-7
7. Jastrząb, Jadwiga / Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. 1) // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 3, wkładka merytoryczna, s. I-V
8. Jastrząb, Jadwiga / Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. 2) // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 4/5, wkładka merytoryczna, s. I-IV
9. Jastrząb, Jadwiga / Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1, wkładka merytoryczna, s. I-IV
10. Jastrząb, Jadwiga, Zaleska, Małgorzata / Ryzyko dysleksji : wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 10/11, wkładka merytoryczna, s. I-IV
11. Kołodziejczyk, Małgorzata / Opóźniony rozwój mowy // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 18
12. Oczkoś, Jolanta / Problem dysleksji w nauczaniu języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 59-61
13. Słowik, Alicja / Dysleksja podstępny wróg // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 13-14, 15, 16
14. Stępień, Anna / Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 44-47
15. Wiercioch, Urszula / Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 29-33
16. Wójcik, Magda / Dzieci z dysleksją // Remedium. - 2003, nr 4. Dodatek: Pomarańczowe Forum. - 2003, nr 4, VIII

2004

1. Banaś-Cieślarska, Barbara / O pracy z dzieckiem dyslektycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 57-58
2. Bogdanowicz, Marta / Dysleksja - realność i kontrowersje // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 47-74, bibliogr.
3. Czeszak-Godula, Maria / Kiedy szukać pomocy? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 45-47
4. Demczuk, Barbara / Metody treningowe dla dyslektyków // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 65-68
5. Dysleksja / oprac. Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 11, s. 33-36
6. Dziędziura, Alina / Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysortografią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 50-52
7. Frączak, Irena / Kilka wskazówek do pracy z dyslektykami // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 68-70
8. Grabowska, Anna / Co z tą dysleksją? // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 75-85
9. Grabowska, Anna / Dysleksja, płeć i tran // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 27-28
10. Jastrząb, Jadwiga / Świadomość dysleksji - psychoedukacja społeczeństwa // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 4/5, s. 16-20
11. Jurek, Anna / ABC dysleksji // Języki Obce w Szkole. - 2004, [nr] 5, s. 18-40
12. Kozak, Ewa / Diagnoza i terapia dysleksji // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 39-45
13. Kozak, Ewa / Dysleksja - diagnoza i terapia : ujęcie syntetyczne // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 2, s. 87-92
14. Lewicka, Helena / Kłopoty w uczeniu się matematyki // Matematyka. - 2004, nr 1, s. 17-19
15. Nodzyńska, Małgorzata / Chemia dla dyslektyków // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 52-57
16. Raczyńska, Ewa / Dysleksja jest wszędzie // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 11, s. 3-8 

2005


1. Bulińska, Kinga / Dysleksja a ruch // Lider. - 2005, nr 5, s. 27
2. Matysek, Ewa / Dysfunkcje u dzieci - jak je rozpoznawać i jak im zaradzić? // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005, nr 4, s. 96-101
3. Rybińska, Anita / Jak się zmierzyć z dyskalkulią // Silva Rerum. - 2005, nr 2, s. 6-7
5. Sęcińska, Joanna / Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44[108]-56[120]
6. Wyżykowska, Emilia / Trudności uczniów z dysleksją na lekcjach chemii w gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 16-18

2006

1. Gadomska, Elżbieta / Metodyczny wymiar postępowania terapeutycznego w zakresie usprawniania dysfunkcji rozwojowych dziecka dyslektycznego // Meritum. - 2006, nr 1, s. 28-30, bibliogr.
2. Jankowska, Izabela, Kosznik, Anna, Wiśniewska, Justyna / Niezbędnik wiedzy o dysleksji // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2006, nr 10. Dodatek: Wychowawca. - 2006, nr 59, 1-3

2007

1. Bogdanowicz, Katarzyna Maria / Problemy emocjonalne dyslektyków // Między Nami Polonistami. - 2007, nr 8, s. 14-16
2. Kwaśniewska, Małgorzata, Lipiec, Justyna / Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych // Nauczanie Początkowe. - 2007, nr 2, s. 50-55

 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-16 12:13:00

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń