plen
Wychowanie dzieci i młodzieży


Książki


1. A n d r z e j e w s k i   M a r e k : Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko - rodzina - państwo). Monografie Zakamycza. - Kraków: Zakamycze 2003. Sygnatury: 93358 P

2. A n d r z e j e w s k i   M a r e k : Prawna ochrona rodziny. - Wyd. 2. zm. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. Sygnatury: 95749

3. B a n a s i a k   E l ż b i e t a : Rodzinny poradnik prawny 2007. - Wyd. 3. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Interspar", 2007. Sygnatury: 98708

4. C z y ż   E l ż b i e t a , Maciej Robert : Moje prawa czyli Konwencja o Prawach Dziecka dla dzieci. Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka. - Warszawa: Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka 1994. Sygnatury: 80281

5. Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław: "Continuo", 2005. Sygnatury: 102197

6. G r u d z i ń s k a    M o n i k a : Kontakty z dzieckiem : sądowe ustalenie, orzecznictwo, wzory. Poradniki Prawnicze. - Warszawa: C.H. Beck 2000. Sygnatury: 88540

7. J a c y n o   M a ł g o r z a t a , Szulżycka Alina : Dzieciństwo : doświadczenie bez świata. - Warszawa: Oficyna Naukowa 1999. Sygnatury: 86673

8. K a n t o w i c z   E w a : Międzynarodowa ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF. - Warszawa: Żak [1996]. Sygnatury: 82488

9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z indeksem rzeczowym. Twoje Prawo - [Wyd. 6. - Stan prawny: luty 2003 r.]. - Warszawa: C.H. Beck 2003. Sygnatury: 92340 P

10. K w a k   A n n a , Mościskier Andrzej: Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. - Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak" 2002. Sygnatury: 91365

11. Ł o p a t k a   A d a m : Dziecko : jego prawa człowieka. - Warszawa; Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris 2000. Sygnatury: 88799

12. Międzynarodowa ochrona praw dziecka. - Warszawa: Żak 1996. Sygnatury: 81992 P

13. Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Impuls 1999. Sygnatury: 88781

14. Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.]; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Sygnatury:  97838

15. Przemoc w rodzinie : poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie / Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodznie "Niebieska Linia". - Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2002. Sygnatury:  99421

16. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999. Sygnatury: 86395 P

17. Z m a r z l i k   J o l a n t a, Piwnik Emilia : Dziecko pod parasolem prawa : poradnik dla osób pomagających dzieciom. - Warszawa: Fundacja "Dzieci Niczyje" 1999. Sygnatury: 92183 P

18. Z u b r z y c k a   E l ż b i e t a : Powiedz komuś! - Wyd. 2. - Gdańsk; Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Sygnatury: 103385


Artykuły z czasopism


2000

1. Deklaracja organizacyjno-programowa Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców // Nowe w Szkole. - 2000-2001, nr 10, s. 26
2. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. Dziennik Ustaw. - 2000, nr 107, poz. 1128
3. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 39, poz. 448
4. Kropiwnicki, Jan / Rodzice - szkoła: trzecia droga? // Nowe w Szkole. - 2000-2001, nr 2, wkładka samorządowa, s. 21-22
5. Poprawka do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjęta w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r. // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 2, poz. 11
6. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 6, poz. 69

2001

1. Czyż, Elżbieta / O prawach dziecka całkiem poważnie // rozm. przepr. Anna Staszewska Niebieska Linia. - 2001, nr 4, s. 16-18
2. Gaberle, Michał / Dziecko jako świadek w procesie karnym // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 5-7
3. Glomba, Danuta, Moryc, Elżbieta / Prawa dziecka - refleksje nauczyciela gimnazjum // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 36-38
4. Jaksim, Marianna / Prawa ucznia i prawa dziecka w edukacji obywatelskiej // Wiadomości Historyczne. - 2001, [nr] 2, s. 79-81
5. Jaros, Paweł / Na straży praw dziecka, rozm. przepr. Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 3-9
6. Kania, Barbara, Nasiadek Grażyna, Siedlaczek, Halina / Zajęcia na temat przemocy // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 431-433
7. Matusz, Tadeusz / Udział uczniów i rodziców w ocenianiu nauczycieli : prawo oświatowe // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 7
8. Palej, Elżbieta / Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 6-11
9. Płatek, Monika / Prawne korzenie przemocy wobec dziecka : ewolucja w kierunku ochrony życia dziecka była powolna // Niebieska Linia. - 2001, nr 6, s. 13-15
10. Polanowski, Jarosław / Dziecko jako świadek w procesie karnym - więcej szkody czy pożytku? // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 8-9
11. Prawa rodziców // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 16-18
12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 81, poz. 886
13. Różycka, Zofia / Scenariusz apelu na temat postanowień Konwencji o Prawach Dziecka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 15-16
14. Staręga, Adrianna / Dziecko świadkiem w sprawach karnych dotyczących przemocy domowej // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 26-27
15. Staszewska, Anna / Z perspektywy praw człowieka (cz. I) // Niebieska Linia. - 2001, nr 2, s. 16-18
16. Staszewska, Anna / Z perspektywy praw człowieka (cz. II) // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 22-24
17. Zajdel, Krzysztof / Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 12-14

2002

1. Glomba, Danuta, Moryc, Elżbieta / Dzieci głosu nie mają (Wychowanie w szkole ) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 4, s. 30-31
2. J. G. / Rodzice i szkoła // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 8, s. 1, 10-11
3. Kolankiewicz, Maria / Dzieci cudzoziemskie bez opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 15-23
4. Kusztal, Justyna / W poszukiwaniu optymalnego modelu postępowania w sprawach nieletnich // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s.[260]-273
5. Sałasiński, Mirosław / Prawa ucznia, dziecka, człowieka // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 4, s. 4

2003

1. Bogusz, Lidia / Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 68-73
2. Braun-Gałkowska, Maria / Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 30-33
3. Czerwińska, Hanna / Prawo dziecka do godnego życia // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3
4. Konarska, Teresa / Prawa, urlopy, zasiłki // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 10
5. Konarska-Wrzosek, Violetta / Regulacje prawnokarne dotyczące fizycznego karcenia dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 3, s. 47-54
6. Kucharski, Robert / Czy sądy dyskryminują ojców? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 38-40
7. Pocent, Tamara / Mediacje w konfliktach z udziałem dzieci : doświadczenia Komitetu Ochrony Praw Dziecka // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 6-8
8. Powrót dziecka do rodziny bądź fakultatywne pozbawienie władzy rodzicielskiej / Tomasz Sokołowski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2003, z. 3, s. [97]-111
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków zakwaterowania małoletnich bez opieki oraz standardu opieki w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 151, poz. 1473
10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 175, poz. 1709
11. Safjan, Marek / Prawa rodziców, prawa embrionów, prawa lekarzy, rozm. przepr. Krzysztof Burnetko // Tygodnik Powszechny. - 2003, nr 38, s. 1, 9
12. Stojanowska, Wanda / Realizacja zasady ochrony rodziny w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego //  Studia nad Rodziną. - 2003, nr 13, s. 79-86
13. Waszkiewicz-Stefańska, Małgorzata / Czym jest rodzina i jakiej ochronie podlega w przepisach powszechnie obowiązującego prawa?  // Praca Socjalna. - 2003, nr 3, s. 20-27

2004

1. Badura-Madej, Wanda ; Dobrzyńska-Masterhazy, Agnieszka / Wpływ traumy na funkcjonowanie dziecka-świadka // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 115-126
2. Berdzik, Joanna, Sikora, Ryszard / Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 74-75
3. Bogacka-Osińska Bogumiła / Odpowiedzialność prawna nieletnich // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 7-9. Dodatek: Karta motorowerowa w szkole. - 2004, nr 7-9, 5
4. Chruszcz, Romana / Kiedy adopcja jest jedynym wyjściem... // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 16-18
5. Gruza, Ewa / Kryteria oceny wiarygodności zeznań dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 59-72
6. Koczur, Wiesław / Ochrona socjalna dziecka w nowym systemie świadczeń rodzinnych // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 26-31
7. Konwencja Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 139, poz. 1474
8. Kubik, Jacek / Programy ochrony dzieci-ofiar przestępstw realizowane przez policję // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 183-192
9. Lipovsky, Julie ; Stern Paul / Przygotowanie dziecka do roli świadka w sądzie - podejście interdyscyplinarne // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 37-58
10. Mazur, Dariusz / Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 51-54
11. Reed, L. Dennison / Podatność dzieci na sugestię : ustalenia badawcze i ich implikacje dla przesłuchiwania dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 89-114
12. Sajkowska, Monika / Kampania "Dziecko - świadek szczególnej troski" Fundacji "Dzieci Niczyje" i Ministerstwa Sprawiedliwości  // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 178-180
13. Szumski, Grzegorz / Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych - mechanizm regulacyjny, wartość samoistna czy ideologia? // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 266-272
14. Toeplitz-Winiewska, Małgorzata / Fazy rozwojowe a metody przesłuchania dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 73-79
15. Wędrychowski, Marek P. / Bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 44-45
16. Winiarczyk, Tomasz A. / Trójkąt rodzice - dzieci - szkoła, współpraca, obojętność czy konflikt : zarys regulacji prawnych // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 24, s. 16-17
17. Zielicz, Włodzimierz / Prawa dziecka... to znaczy czyje prawa? // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 7, s. 9
18. Zielona-Jenek, Monika / Podatność na sugestię dziecka-świadka : ujęcie rozwojowe // Psychologia Rozwojowa. - 2004, t. 9 nr 1, s. 141-149, bibliogr.
19. Zielona-Jenek, Monika / Podatność na sugestię dziecka - zarys teoretyczny // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 80-88
20. Zmiany kodyfikacji karnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony prawnej małoletnich // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 28-36

2005

1. Andrzejewski, Marek / O (niewielkiej) użyteczności prawa dla ochrony uczuć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 3-10
2. Arczewska, Magdalena / O potrzebie współpracy sądów rodzinnych z instytucjami systemu opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 21-23
3. Czyżewska, Monika / Udział dzieci w postępowaniu karnym - wyniki badań akt sądowych w ujawnionych przypadkach znęcania się nad rodziną  // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 61-78, bibliogr.
4. Jastrun, Ewa / Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Świat Problemów. - 2005, nr 9. Dodatek: W samorządach o problemach alkoholowych. - 2005, nr 9, III-V
5. Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa ; Wach, Ewa / Przesłuchanie poznawcze dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 53-60, bibliogr.
6. Noël, Jean-Francois / Wytyczne dotyczące ochrony prawnej dzieci - ofiar i świadków przestępstw // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 6-17
7. Ochrona dziecka - małoletniej ofiary lub świadka przestępstwa // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 116-123
8. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 105, poz. 881
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 27, poz. 27
10. Świeca, Jacek A. / Prawa dziecka przed sądem. Część I // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 26-28, bibliogr.
11. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 86, poz. 732
12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 4-5
13. Wach, Ewa / Przesłuchanie poznawcze dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 53-60, bibliogr.
14. Wesołowska, Anna / Dziecko w procesie sądowym - podejście interdyscyplinarne // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 93-104

2006

1. Giemza, Dominika / Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w nowych przepisach prawnych // Praca Socjalna. - 2006, nr 1, s. 88-92
2. Mossakowska, Bibiana / Dziecko w szpitalu : prawa dziecka chorego a przemoc instytucjonalna w placówkach zdrowia publicznego // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 16-19

2007

1. Daro, Deborah / Interwencje zapobiegające zjawisku krzywdzenia małych dzieci. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 147-165
2. Prusinowska-Marek, Alina  / Po pierwsze : dziecko // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 14-16
3. Sierakowska, Maria / Dziecko - świadkiem w sądzie // Remedium. - 2007, nr 11, s. 24-25
4. Sitarz, Olga / Prawa dziecka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle polskiego prawa karnego. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2007 nr 4, s. 59-72

2008


1. Chruściel, Katarzyna / O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 18-36
2. Iwański, Tomasz / Procedura "Niebieski Miś" // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 3-7 [Dotyczy formularza "Niebieski Miś", który ułatwia opracowanie dowodów w sprawach dotyczących dziecka krzywdzonego]
3. Konarska-Wrzosek, Violetta / Prawny zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci - regulacje krajów europejskich i stan prawny obowiązujący w Polsce // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 38-47
4. Wrona, Grzegorz / Brak dowodów? : środki dowodowe w postępowaniu karnym w zakresie art. 207 kodeksu karnego // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 28-30 [Przemoc w rodzinie, dziecko maltretowane]
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-09-11 14:45:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń