plen
Wychowanie dzieci i młodzieży


Książki


1. A n d r z e j e w s k i   M a r e k : Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko - rodzina - państwo). Monografie Zakamycza. - Kraków: Zakamycze 2003. Sygnatury: 93358 P

2. A n d r z e j e w s k i   M a r e k : Prawna ochrona rodziny. - Wyd. 2. zm. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. Sygnatury: 95749

3. B a n a s i a k   E l ż b i e t a : Rodzinny poradnik prawny 2007. - Wyd. 3. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Interspar", 2007. Sygnatury: 98708

4. C z y ż   E l ż b i e t a , Maciej Robert : Moje prawa czyli Konwencja o Prawach Dziecka dla dzieci. Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka. - Warszawa: Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka 1994. Sygnatury: 80281

5. Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław: "Continuo", 2005. Sygnatury: 102197

6. G r u d z i ń s k a    M o n i k a : Kontakty z dzieckiem : sądowe ustalenie, orzecznictwo, wzory. Poradniki Prawnicze. - Warszawa: C.H. Beck 2000. Sygnatury: 88540

7. J a c y n o   M a ł g o r z a t a , Szulżycka Alina : Dzieciństwo : doświadczenie bez świata. - Warszawa: Oficyna Naukowa 1999. Sygnatury: 86673

8. K a n t o w i c z   E w a : Międzynarodowa ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF. - Warszawa: Żak [1996]. Sygnatury: 82488

9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z indeksem rzeczowym. Twoje Prawo - [Wyd. 6. - Stan prawny: luty 2003 r.]. - Warszawa: C.H. Beck 2003. Sygnatury: 92340 P

10. K w a k   A n n a , Mościskier Andrzej: Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. - Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak" 2002. Sygnatury: 91365

11. Ł o p a t k a   A d a m : Dziecko : jego prawa człowieka. - Warszawa; Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris 2000. Sygnatury: 88799

12. Międzynarodowa ochrona praw dziecka. - Warszawa: Żak 1996. Sygnatury: 81992 P

13. Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Impuls 1999. Sygnatury: 88781

14. Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.]; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Sygnatury:  97838

15. Przemoc w rodzinie : poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie / Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodznie "Niebieska Linia". - Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2002. Sygnatury:  99421

16. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999. Sygnatury: 86395 P

17. Z m a r z l i k   J o l a n t a, Piwnik Emilia : Dziecko pod parasolem prawa : poradnik dla osób pomagających dzieciom. - Warszawa: Fundacja "Dzieci Niczyje" 1999. Sygnatury: 92183 P

18. Z u b r z y c k a   E l ż b i e t a : Powiedz komuś! - Wyd. 2. - Gdańsk; Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Sygnatury: 103385


Artykuły z czasopism


2000

1. Deklaracja organizacyjno-programowa Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców // Nowe w Szkole. - 2000-2001, nr 10, s. 26
2. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. Dziennik Ustaw. - 2000, nr 107, poz. 1128
3. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 39, poz. 448
4. Kropiwnicki, Jan / Rodzice - szkoła: trzecia droga? // Nowe w Szkole. - 2000-2001, nr 2, wkładka samorządowa, s. 21-22
5. Poprawka do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjęta w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r. // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 2, poz. 11
6. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 6, poz. 69

2001

1. Czyż, Elżbieta / O prawach dziecka całkiem poważnie // rozm. przepr. Anna Staszewska Niebieska Linia. - 2001, nr 4, s. 16-18
2. Gaberle, Michał / Dziecko jako świadek w procesie karnym // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 5-7
3. Glomba, Danuta, Moryc, Elżbieta / Prawa dziecka - refleksje nauczyciela gimnazjum // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 36-38
4. Jaksim, Marianna / Prawa ucznia i prawa dziecka w edukacji obywatelskiej // Wiadomości Historyczne. - 2001, [nr] 2, s. 79-81
5. Jaros, Paweł / Na straży praw dziecka, rozm. przepr. Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 3-9
6. Kania, Barbara, Nasiadek Grażyna, Siedlaczek, Halina / Zajęcia na temat przemocy // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 431-433
7. Matusz, Tadeusz / Udział uczniów i rodziców w ocenianiu nauczycieli : prawo oświatowe // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 7
8. Palej, Elżbieta / Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 6-11
9. Płatek, Monika / Prawne korzenie przemocy wobec dziecka : ewolucja w kierunku ochrony życia dziecka była powolna // Niebieska Linia. - 2001, nr 6, s. 13-15
10. Polanowski, Jarosław / Dziecko jako świadek w procesie karnym - więcej szkody czy pożytku? // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 8-9
11. Prawa rodziców // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 16-18
12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 81, poz. 886
13. Różycka, Zofia / Scenariusz apelu na temat postanowień Konwencji o Prawach Dziecka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 15-16
14. Staręga, Adrianna / Dziecko świadkiem w sprawach karnych dotyczących przemocy domowej // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 26-27
15. Staszewska, Anna / Z perspektywy praw człowieka (cz. I) // Niebieska Linia. - 2001, nr 2, s. 16-18
16. Staszewska, Anna / Z perspektywy praw człowieka (cz. II) // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 22-24
17. Zajdel, Krzysztof / Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 12-14

2002

1. Glomba, Danuta, Moryc, Elżbieta / Dzieci głosu nie mają (Wychowanie w szkole ) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 4, s. 30-31
2. J. G. / Rodzice i szkoła // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 8, s. 1, 10-11
3. Kolankiewicz, Maria / Dzieci cudzoziemskie bez opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 15-23
4. Kusztal, Justyna / W poszukiwaniu optymalnego modelu postępowania w sprawach nieletnich // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s.[260]-273
5. Sałasiński, Mirosław / Prawa ucznia, dziecka, człowieka // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 4, s. 4

2003

1. Bogusz, Lidia / Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 68-73
2. Braun-Gałkowska, Maria / Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 30-33
3. Czerwińska, Hanna / Prawo dziecka do godnego życia // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3
4. Konarska, Teresa / Prawa, urlopy, zasiłki // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 10
5. Konarska-Wrzosek, Violetta / Regulacje prawnokarne dotyczące fizycznego karcenia dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 3, s. 47-54
6. Kucharski, Robert / Czy sądy dyskryminują ojców? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 38-40
7. Pocent, Tamara / Mediacje w konfliktach z udziałem dzieci : doświadczenia Komitetu Ochrony Praw Dziecka // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 6-8
8. Powrót dziecka do rodziny bądź fakultatywne pozbawienie władzy rodzicielskiej / Tomasz Sokołowski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2003, z. 3, s. [97]-111
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków zakwaterowania małoletnich bez opieki oraz standardu opieki w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 151, poz. 1473
10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 175, poz. 1709
11. Safjan, Marek / Prawa rodziców, prawa embrionów, prawa lekarzy, rozm. przepr. Krzysztof Burnetko // Tygodnik Powszechny. - 2003, nr 38, s. 1, 9
12. Stojanowska, Wanda / Realizacja zasady ochrony rodziny w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego //  Studia nad Rodziną. - 2003, nr 13, s. 79-86
13. Waszkiewicz-Stefańska, Małgorzata / Czym jest rodzina i jakiej ochronie podlega w przepisach powszechnie obowiązującego prawa?  // Praca Socjalna. - 2003, nr 3, s. 20-27

2004

1. Badura-Madej, Wanda ; Dobrzyńska-Masterhazy, Agnieszka / Wpływ traumy na funkcjonowanie dziecka-świadka // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 115-126
2. Berdzik, Joanna, Sikora, Ryszard / Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 74-75
3. Bogacka-Osińska Bogumiła / Odpowiedzialność prawna nieletnich // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 7-9. Dodatek: Karta motorowerowa w szkole. - 2004, nr 7-9, 5
4. Chruszcz, Romana / Kiedy adopcja jest jedynym wyjściem... // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 16-18
5. Gruza, Ewa / Kryteria oceny wiarygodności zeznań dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 59-72
6. Koczur, Wiesław / Ochrona socjalna dziecka w nowym systemie świadczeń rodzinnych // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 26-31
7. Konwencja Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 139, poz. 1474
8. Kubik, Jacek / Programy ochrony dzieci-ofiar przestępstw realizowane przez policję // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 183-192
9. Lipovsky, Julie ; Stern Paul / Przygotowanie dziecka do roli świadka w sądzie - podejście interdyscyplinarne // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 37-58
10. Mazur, Dariusz / Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 51-54
11. Reed, L. Dennison / Podatność dzieci na sugestię : ustalenia badawcze i ich implikacje dla przesłuchiwania dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 89-114
12. Sajkowska, Monika / Kampania "Dziecko - świadek szczególnej troski" Fundacji "Dzieci Niczyje" i Ministerstwa Sprawiedliwości  // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 178-180
13. Szumski, Grzegorz / Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych - mechanizm regulacyjny, wartość samoistna czy ideologia? // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 266-272
14. Toeplitz-Winiewska, Małgorzata / Fazy rozwojowe a metody przesłuchania dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 73-79
15. Wędrychowski, Marek P. / Bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 44-45
16. Winiarczyk, Tomasz A. / Trójkąt rodzice - dzieci - szkoła, współpraca, obojętność czy konflikt : zarys regulacji prawnych // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 24, s. 16-17
17. Zielicz, Włodzimierz / Prawa dziecka... to znaczy czyje prawa? // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 7, s. 9
18. Zielona-Jenek, Monika / Podatność na sugestię dziecka-świadka : ujęcie rozwojowe // Psychologia Rozwojowa. - 2004, t. 9 nr 1, s. 141-149, bibliogr.
19. Zielona-Jenek, Monika / Podatność na sugestię dziecka - zarys teoretyczny // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 80-88
20. Zmiany kodyfikacji karnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony prawnej małoletnich // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 28-36

2005

1. Andrzejewski, Marek / O (niewielkiej) użyteczności prawa dla ochrony uczuć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 3-10
2. Arczewska, Magdalena / O potrzebie współpracy sądów rodzinnych z instytucjami systemu opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 21-23
3. Czyżewska, Monika / Udział dzieci w postępowaniu karnym - wyniki badań akt sądowych w ujawnionych przypadkach znęcania się nad rodziną  // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 61-78, bibliogr.
4. Jastrun, Ewa / Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Świat Problemów. - 2005, nr 9. Dodatek: W samorządach o problemach alkoholowych. - 2005, nr 9, III-V
5. Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa ; Wach, Ewa / Przesłuchanie poznawcze dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 53-60, bibliogr.
6. Noël, Jean-Francois / Wytyczne dotyczące ochrony prawnej dzieci - ofiar i świadków przestępstw // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 6-17
7. Ochrona dziecka - małoletniej ofiary lub świadka przestępstwa // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 116-123
8. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 105, poz. 881
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 27, poz. 27
10. Świeca, Jacek A. / Prawa dziecka przed sądem. Część I // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 26-28, bibliogr.
11. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 86, poz. 732
12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 4-5
13. Wach, Ewa / Przesłuchanie poznawcze dzieci // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 53-60, bibliogr.
14. Wesołowska, Anna / Dziecko w procesie sądowym - podejście interdyscyplinarne // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 10, s. 93-104

2006

1. Giemza, Dominika / Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w nowych przepisach prawnych // Praca Socjalna. - 2006, nr 1, s. 88-92
2. Mossakowska, Bibiana / Dziecko w szpitalu : prawa dziecka chorego a przemoc instytucjonalna w placówkach zdrowia publicznego // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 16-19

2007

1. Daro, Deborah / Interwencje zapobiegające zjawisku krzywdzenia małych dzieci. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 147-165
2. Prusinowska-Marek, Alina  / Po pierwsze : dziecko // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 14-16
3. Sierakowska, Maria / Dziecko - świadkiem w sądzie // Remedium. - 2007, nr 11, s. 24-25
4. Sitarz, Olga / Prawa dziecka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle polskiego prawa karnego. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2007 nr 4, s. 59-72

2008


1. Chruściel, Katarzyna / O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 18-36
2. Iwański, Tomasz / Procedura "Niebieski Miś" // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 3-7 [Dotyczy formularza "Niebieski Miś", który ułatwia opracowanie dowodów w sprawach dotyczących dziecka krzywdzonego]
3. Konarska-Wrzosek, Violetta / Prawny zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci - regulacje krajów europejskich i stan prawny obowiązujący w Polsce // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 38-47
4. Wrona, Grzegorz / Brak dowodów? : środki dowodowe w postępowaniu karnym w zakresie art. 207 kodeksu karnego // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 28-30 [Przemoc w rodzinie, dziecko maltretowane]
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń